35 cau triet hoc mac le nin

10.4K 11 6

I - LỊCH SỬ TRIẾT HỌC .............................................................................................................. 9

CÂU 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học.

Phương pháp nhận thức thế giới của triết học........................... 10

CÂU 2: Những nét cơ bản của triết học Ấn Độ cổ đại xung

quanh các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, con người và nhận

thức. ............................................................................................. 13

CÂU 3: Những đặc điểm cơ bản của triết học Trung Hoa cổ

đại về các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của

triết học, con người và nhận thức. .............................................. 16

CÂU 4: Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật

và chủ nghĩa duy tâm trong triết học cổ đại Hy Lạp thông qua

hai đường lối triết học: Đêmôcrit và Platôn. Những giá trị triết

học nổi bật của Arixtốt. ............................................................... 20

CÂU 5: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghìn duy vật và chủ

nghĩa duy tâm từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII thông qua các

triết gia tiêu biểu như Bêcơn, Hốpbơ, Đêcáctơ, Xpinôda, Lôccơ,

Béceli, Hium. ............................................................................... 22

CÂU 6: Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện

chứng duy tâm của Hêghen và chủ nghĩa duy vật nhân bản của

Phoiơbắc. Sự ảnh hưởng của những hệ thống triết học trên đối

với sự hình thành triết học Mác.................................................. 26

CÂU 7: Triết học Mác - Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử

và là một bước ngoặt cách mạng trong triết học. ....................... 30

II- CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIÊN CHỨNG VỀ THẾ GIỚI ...................................................... 34

CÂU 8: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất

của V.I.Lênin. .............................................................................. 35

PTS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (Chủ biên) 4

http://ebooks.vdcmedia.com

CÂU 9: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về

nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa của việc nắm vững

vấn đề này.................................................................................... 37

CÂU 10: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.

Ý nghĩa phương pháp luận của việc nắm vững vấn đề này trong

nhận thức và hoạt động thực tiễn............................................... 40

CÂU 11: Trình bày hai nguyên lý cơ bản của phép biện

35 cau triet hoc mac le ninĐọc truyện này MIỄN PHÍ!