Day 1829 : Busted

11.4K 415 104

Busted
-----

"Hindi pa ba gising si Ashton?" tanong ni Dad na nasa kabisera ng mesa. Nagbabasa siya ng broadsheets.

Nakaupo na kaming lahat sa hapag-kainan habang inihahain nina Manang ang almusal. Si Ash na lang ang hinihintay.

Dumikit nang kaunti sa 'kin si Kuya na nasa kaliwa ko. Bumulong. "Puntahan mo na kaya si Ash?"

Bumulong ako pabalik. "Ikaw na."

"Baka nagsa-strategize 'yun. Nanigas siguro sa tako -"

"Good morning po."

Napatingin kami ni Kuya kay Ash na bagong dating sa dining room. Bagong ligo siya. Medyo basa at magulo pa ang buhok. Suot niya 'yung dirty white t-shirt at moss green na walking shorts ni Kuya na pinili kong pamalit niya. Litaw na litaw 'yung lapad ng balikat at dibdib niya sa damit.

Napakagat ako sa lower lip ko nang ngumiti siya sa 'kin.

"Naku po. Laway mo, bunso," tukso ni Kuya sa 'kin.

Inirapan ko si Kuya. Ano'ng magagawa ko kung nakakakilig ang kagwapuhan ng fiancé ko? Mula ngayon, favorite t-shirt at shorts ko na 'yung suot niya! Aarborin ko 'yun kay Kuya!

"Good morning, Ash," bati ni Mommy sa kanya. "Maupo ka na sa tabi ni Helga para makapag-almusal."

Matagal munang sumulyap si Ash kay Dad bago atubiling maupo sa tabi ko.

"Good morning..." bulong ko sa kanya.

Bumaling siya sa 'kin habang nagsasalin ng kape si Manang sa cup niya. "Last night... did we..."

"Hm?" tanong ko na naka-pout.

"No whispering on the table," sabi ni Dad at ibinaba sa mesa ang broadsheet na binabasa bago tumingin sa amin.

Tumuwid ng upo si Ash. Nagpigil naman ng ngisi si Kuya.

"Saan ka natulog kagabi, Ashton?" seryosong tanong ni Dad.

Ibinaba ni Manang ang umuusok na brown rice sa gitna ng mesa. Walang gumagalaw sa amin para kumain.

Tumikhim si Ash bago sumagot, "Sa... kwarto po ni Helga."

Mas matagal ang katahimikan sa dining room. Nakita kong kuyom ang kamao ni Ash sa pagkakalapat sa hita niya.

"Pero, Dad, ano naman po kasi -"

Tumingin nang matiim sa 'kin si Dad para patahimikin ako.

"May sasabihin ka pang iba bukod sa pagtulog sa kwarto ni Helga?" pasakalye ni Dad kay Ash.

Siniko ko si Kuya pero umiinom lang ito ng kape.

Lumunok si Ash at hinawakan nang mahigpit ang kanang kamay ko. "May... nangyari po yata uli sa amin ng bunso n'yo."

Iba 'yung tensyon sa mesa nang mapatingin silang lahat sa amin. Pakiramdam ko nga, malalaglag pa 'yung panga ni Dad at maiiyak naman si Mommy. Si Kuya naman, gusot na gusot ang mukha.

"Uli, bunso? Uli?!" mataas ang boses na tanong ni Kuya. Halos mapaangat siya sa upuan. Papalit-palit ang tingin niya sa 'min ni Ash. "Ibig sabihin, no'ng nagpunta ka sa UCLA, talagang ginapang mo si Ash?! Hindi joke 'yun?"

Napasinghal ako pagbaling ko kay Kuya. "Bakit ako na naman ang pinagbibintangan mong gagapang sa kanya?! Kagabi ka pa a! Pareho naman naming ginawa 'yun a! Hindi naman kami nagyayaan a! Nangyari na lang 'yun a!"

"Helga."

Nanigas ako sa boses ni Dad. Ayoko na yatang lumingon sa kabisera.

"Tito, wala po siyang kasalanan," matatag na sabi ni Ash. "It was me. Hindi ko po nakontrol ang sarili ko."

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon