bieu do gantt

1.3K 0 0

18. BIỂU ĐỒ GANTT

Là kĩ thuật trình bày KH tiến độ thể hiện lịch trình thực tế cũng as KH việc thực hiện các CV trg DA

* PP x/đ:

- x/dựng hệ trục tọa độ: + trục tung: Các CV

+ trục hoành: t.gian

- Mỗi CV đc thể hiện = đoạn thẳng

- VỊ trí đoạn thẳng thể hiện thứ tự thực hiện CV

- Độ dài đoạn thẳng thể hiện th.gian thực hiện CV

* Ưu điểm:

- dễ vẽ, dễ đọc, dễ dàng quản lý, nhận biết được hiện trạng kế hoạch và thực tế.

- Nhìn vào gantt, ta x/đ đc

+ all khối lượng CV thực hiện trg DA

+ tiến trình thực tế cũng như KH thực hiện CV

+ Th.gian thực hiện các CV & th.gian hoàn thành toàn bộ DA

- Biểu đồ Gantt là căn cứ cơ sở fân fối nguồn lực cho từng CV

* Nhược điểm: trg TH k.lg CV nhiều: khó khăn trg việc x/đ MQH thực giữa các CV mà chỉ biết được vị trí và thời gian thực hiện cv.

MQH giữa Gantt & Pert

Từ sơ đồ Pert ng.ta có thể chuyển sang biểu đồ gantt trực tiếp or gián tiếp thông qua sơ đồ pert điều chỉnh

bieu do ganttĐọc truyện này MIỄN PHÍ!