bieu do gantt

1.2K 0 0

18. BIỂU ĐỒ GANTT

Là kĩ thuật trình bày KH tiến độ thể hiện lịch trình thực tế cũng as KH việc thực hiện các CV trg DA

* PP x/đ:

- x/dựng hệ trục tọa độ: + trục tung: Các CV

+ trục hoành: t.gian

- Mỗi CV đc thể hiện = đoạn thẳng

- VỊ trí đoạn thẳng thể hiện thứ tự thực hiện CV

- Độ dài đoạn thẳng thể hiện th.gian thực hiện CV

* Ưu điểm:

- dễ vẽ, dễ đọc, dễ dàng quản lý, nhận biết được hiện trạng kế hoạch và thực tế.

- Nhìn vào gantt, ta x/đ đc

+ all khối lượng CV thực hiện trg DA

+ tiến trình thực tế cũng như KH thực hiện CV

+ Th.gian thực hiện các CV & th.gian hoàn thành toàn bộ DA

- Biểu đồ Gantt là căn cứ cơ sở fân fối nguồn lực cho từng CV

* Nhược điểm: trg TH k.lg CV nhiều: khó khăn trg việc x/đ MQH thực giữa các CV mà chỉ biết được vị trí và thời gian thực hiện cv.

MQH giữa Gantt & Pert

Từ sơ đồ Pert ng.ta có thể chuyển sang biểu đồ gantt trực tiếp or gián tiếp thông qua sơ đồ pert điều chỉnh