Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và sự hình thành tuy duy về KTTT - XHCN

4.7K 2 0

10. Trình bày những đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp từ đó làm rõ sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa

*Đặc điểm

- Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới.Các doanh nghiệp hoạt động dựa trên quyết định của Nhà nước.Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì nhà nước bù, lãi thì nhà nước thu.

-Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý với quyết định của mình

- Quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu

- Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu, nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.

*Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại

-Kinh tế thị trương tồn tại khách quan trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

- Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và sự hình thành tuy duy về KTTT - XHCNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!