-         Tính bảo thủ của người làm hoạch định: Đây là vấn đề tế nhị, các nhà quản trị thường cố gắng bảo vệ các hoạch định của mình mà không dũng cảm nhận ra sự vô lý ở một số điểm.

-         Không chỉ rõ được các điểm bất cập trong hoạch định. VD: Cơ sở vật chất lạc hậu, tay nghề lao động thấp…

-         Thông tin để hoạch định quá cũ, hay không chính xác.

2. Tại sao hoạch định được xem là chức năng quản trị tiên quyết ? Hoạch định trong tổ chức được phân chia thành các loại nào? Hãy nêu các bước trong quy trình hoạch định chiến lược?

Hoạch định được xem là chức năng quản trị tiên quyết vì nó định hướng cho các chức năng quản trị còn lại

Hoạch định trong tổ chức được phân chia thành 2 loại : Hoạch định chiến thuật và hoạch định chiến lược

Các bước trong quy trình hoạch định chiến lược

Xây dựng xứ mệnh và tầm nhìn. Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Hình thành các mục tiêu chung. Tạo lập và chọn lựa các chiến lược. Phân bổ các nguồn lực để tạo mục tiêu. -         Phân biệt hoạch định chiến lược và hoạch định chiến thuật:

Các khía cạnh so sánh

Hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến thuật

Mục đích

Bảo đảm hiệu qủa và sự tăng trưởng trong dài hạn.

Phương tiện để thực thi các kế hoạch chiến lược.

Đặc tính

Tồn tại và cạnh tranh ntn?

Hoàn thành các mục tiêu ntn?

Thời gian

Dài hạn: 2 năm hoặc hơn

Thường 1 năm hoặc ngắn hơn.

Tần suất hoạch định

Mỗi lần thường 3 năm.

Mỗi lần 6 tháng trong năm.

Điều kiện để ra quyết định

Không chắc chắn và rủi ro.

Ít rủi ro.

Cấp quản lý

Nhà QT cấp trung và cấp cao.

NV, nhà quản trị cấp trung gian.

Mức độ chi tiết

Thấp

Cao.

3. Hãy nêu ưu và nhược điểm của việc ra quyết định nhóm. Nêu các phương pháp ra quyết định  nhóm.

Ưu điểm

-         Có thể sử dụng kinh nghiệm và tri thức của nhiều người.

-         Có nhiều thông tin, dữ liệu và các sự kiện.

-         Vấn đề được xem xét từ nhiều góc độ.