Nguon von dai han cua DN, fan tich uu nuoc diem khi khai thac & sd cac nguon von do

1.2K 0 0

Nguon von dai han cua DN, fan tich uu nuoc diem khi khai thac & sd cac nguon von do

Nguon von ben trong cua DN

- loi nhuan hang nam de lai nham tang them von sxkd

- so tien KH TScd dc tich luu lai hang nam

- ng von tu viec nhuong ban thanh ly TSCD va vat tu thua, vat tu u? dong. Cua DN => tien trich KH TSCD ko chi co tdung tai sx gian don ma con tai sx mo rong.

Nguon von ban ngoai

- viec fat sih nhung trai fieu dai han.

- Phat hanh co fieu

- Huy dong gop von lien doanh

- Vai dai han cua NHTM va cac to chuc tin do\ung, cac NH nuoc ngoai

- Huy dong = hinh thuc dau tu NSNN

 nguon tai tro dau tu ban ngoai la qi\uan trong, can thiet nhug ko nen trong doi qua muc.

Nguon von dau tu khi hinh thanh DN

- DN NN, von dau tu ban dau do NSNN cap fat de dam bao cho DN hdong binh thuong

- Cty co fan, TNHH, HTX hay to chuc sx = cap gop von duoi hu\inh thuc co fan hoan hun von

- Von vay

Nguon von dau tu trog qua trinh sxkd cua DN

- de thay the TSCD cu, la su dtu cho su tang truong cua DN, su fat trien cua DN den muc do nhat dinh doi hoi fai bo xung von dtu dai han => TSCD va TSLD

Nguon von dai han cua DN, fan tich uu nuoc diem khi khai thac & sd cac nguon von doĐọc truyện này MIỄN PHÍ!