phan tich cac nhan to anh huong va bien fap tiet kiem chi fi, ha gia thanh sp cua DN

1.1K 1 0

phan tich cac nhan to anh huong va bien fap tiet kiem chi fi, ha gia thanh sp cua DN

• cac nhan to anh huong gom co 3 nhan to:

1. cac nhan to ve mat ky thuat, cong nghe sx: Trong dk hien nay, voi su phat trien nhanh chog cua khoa hoc ky thuat va cong nghe sx, cac theit bi vs cong nghe hien dai dc use trog sx ngay cang nhju, ko nhug the no con tiet kiem chi fi lao dong song va lao dong vat hoa trog qua trinh sx. Cac DN nao nam bat va ung dung kip thoi cac thanh tuu tien bo khoa hoc ky that vao sx se co dc nhung loi the trong canh tranh tiet kiem dc chi fi sx va nang cao chat luong sp.

2. Cac nhan to ve mat to chuc quan ly sx, qly TCDN, qly TC khoa hoc hop ly co tac dong manh me den viec quan ly TC cug nhuanh huong den viec tiet kiem chi fi & ha gia thanh sp toa dk cho DN canh tranh hieu qua, bao toan & fat trien duoc von KD cua DN.

3. Cac nhan to thuoc dk tui nhien va moi truong KD cua DN: trog nhieu truong hop, DK tu nhien va moi truong kinh doanh cua tung DN kho khan hay thuan loi cung co anh huong rat lon den kha nang tiet kiemchi fi va ha gia thanh.

• Cac bien fap tiet kiem chi fi ha gia thanh sp cua DN

Thuong xuyen doi moi ky thuat, cong nghe sx trong DN, ung dung kip thoi cac thanh tuu tien bo khoa hoc ky thuat.

Khong ngung hoan thien va nang cao trinh do to chuc sx, to chuc lao dong trog DN de nang cao nag suat lao dong, tiet kiem chi fi lao dong vat tu, chi phi w\quan ly...

Tang cuong hoat dong kiem tra giam sat TC doi voi su dung chi fi va gia thanh sx cua DN.

• Muon tiet kiem chi fi, tang cuong cong tac quan ly chi fi o moi DN:

Phai lap dc ke hoach chi fi, dung hinh thuc tien te tinh te tinh toan truoc moi chi fj cho SXKD

Phai xac dinh ro noi dung, fam vi su dung tung loai chi fi de co bien phap qly fu hop.

Doi voi cac khoan chi ve nguyen, nhien vat lieu, thong thuong nhung khoan nay thuong chiem ty trong lon trong chi fi SXKD va gia thanh sx, neu tiet kiem dc se co tac dung rat lon den ha gia thanh sp.

Detiet kiem chi fi ve lao dong, Dn can ay dung dinh muc lao dong khoa hoc, va hop ly den tung nguoi, tug bo fan va dinh muc tong hop fu hop voi quy dinh ma NN da huong dan va ban hanh.

DN fai tu xac dinh don gia tien luong , thuong xuyen KT dinh muc lao dong, don gia tien luong, bam bao toc do tag nag suat lao dong va tang muc thu nhap thuc te.

De tiet kiem chi fi tien mat, cfi giao dich tiep khach, hoi hop cac DN fai het suc chu y den cac chi tieu nay.

Tu thuc te qly va sd chi fi Kd, theo dinh ky hoac hang nam DN can tien hanh fan tich, danh gia lai tinh hih qly sd chi fi.

Cac DN thuong xuyen y thuc duoc viec tiet kiem chi fi moi co the nag cao dc hieu qua trong KD cua DN.

phan tich cac nhan to anh huong va bien fap tiet kiem chi fi, ha gia thanh sp cua DNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!