For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

8.Pt n~ đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN?

5.1K 0 0

8.Phân tích n~ đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN?

Trong q/trình hình thành và phát triển,dân chủ XHCN có n~ đặc trưng cơ bản sau đây:

- Nền dân chủ XHCN mang bản chất của giai cấp công nhân.Biểu hiện ở:

+ Vai trò lãnh đạo,chủ thể và động lực căn bản của gccn và ĐCS trong q/trình thiết lập,xd và hoàn thiện nền dân chủ XHCN

+ Mục tiêu cuối cùng of nền dân chủ XHCN là giải phóng gccn và toàn XH ra khỏi sự thống trị,bóc lột của gcts và tiến đến xóa bỏ mọi hình thức tồn tại của quyền lực chính trị

+ Dân chủ với tuyệt đại đa số nd lđ nhưng ko dân chủ với kẻ thù và n~ kẻ chống lại luật pháp XHCN

+ Dân chủ phải đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lđ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH

+ Dân chủ đi liền với kỷ luật,kỷ cương.Quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân

- Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về n~ TLSX chủ yếu of toàn XH.Chỉ khi nào chế độ đó đc thiết lập hoàn toàn thì khi đó mới có dân chủ XHCN.Đây là đặc trưng kinh tế của nền dân chủ XHCN

- Trên cơ sở của kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân,lợi ích tập thể và lợi ích của toàn XH,nền dân chủ XHCN có sức động viên,thu hút mọi tiềm năng sáng tạo,tính tích cực XH của nhân dân trong sự nghiệp xd XH mới.Trong nền dân chủ XHCN,tất cả các tổ chức CT-XH,các đoàn thể và mọi công dân đều đc tham gia vào công việc của NN.Mọi công dân đều đc bầu cử ,ứng cử và đề cử vào các cơ quan NN các cấp

- Nền dân chủ XHCN cần có và phải có n~ đk tồn tại với tư cách là 1 nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp.Thực hiện dân chủ rộng rãi với đông đảo quần chúng nd,đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiên trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức,bóc lột và phản động

8.Pt n~ đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!