5.Pt tính tất yếu và n~ ngtắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa gccn và nông d

811 0 0

5. Phân tích tính tất yếu và nh~ nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa gccn và nông dân trong CM XHCN.

a. Tính tất yếu của liên minh:

* Dưới góc độ chính trị - XH:

- Do nhu cầu đảm bảo lực lượng CM, lực lượng sx

- Do nhu cầu đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của gccn.

- Do nhu cầu xây dựng và giữ vững chính quyền nhà nước

- Liên minh để gccn dìu dắt, giúp đỡ, cải tạo các gc, các tầng lớp khác để họ cùng đi lên CNXH.

* Dưới góc độ kinh tế:

Xuất fát từ nhu cầu fát triển của ngành kinh tế. đặc biệt là sự fát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp.

b. Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa gccn với gcnd.

* Nguyên tắc:

- Khối liên minh fải do gccn lãnh đạo: V.I.Lênin cho rằng, xây dựng khối liên minh giữa gccn với gc nông dân ko có nghĩa là chia quyền lãnh đạo của 2 gc này mà fải đi theo đường lối của gccn vì chỉ đi theo hệ tư tưởng của gccn mới có thể tiến lên nền sx lớn XHCN.

- Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện: có thực hiện trên tinh thần tự nguyện thì khối liên minh giữa gccn với gc nông dân mới có thể bền vững lâu dài.

- Kết hợp đúng đắn các lợi ích:

gccn và gc nông dân có nh~ lợi ích cơ bản thống nhất vì họ đều là nh~ ng lđ,Đều bị bóc lột dưới CNTB.Sự thống nhất lợi ích này tạo đk thực hiện sự liên minh giữa họ

song giữa gccn và gcnông dân là nh~ chủ thể kinh tế khác nhau, gccn đại diện cho fương thức sx mới Cộng sản chủ nghĩa, gc nông dân gắn với chế độ tư hữu nhỏ. Mà chế độ tư hữu nhỏ mâu thuẫn với fương thức sx CSCN là xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sx. Do vậy, cần giải quyết mâu thuẫn này, fải chú ý tới lợi ích thiết thực của nông dân.

* Nội dung:

Thực hiện liên minh về các lĩnh vực:

- Chính trị: gccn cùng với gc nông dân đấu tranh giành chính quyền và đi lên xây dựng CNXH, và khối liên minh này cũng do gccn lãnh đạo.

- Kinh tế: liên minh này được thực hiện trong quá trình xây dựng CNXH, đó là sự kết hợp đúng đắn lợi ích giữa 2 gc, hoạt động kinh tế của gccn vừa fải đảm bảo lợi ích của nhà nước, của XH đồng thời fải thường xuyên quan tâm đến lợi ích của gccn.

- Văn hóa XH: gccn và nông dân fải thường xuyên học tập và nâng cao trình độ văn hóa. Xây dựng XH mới nhân văn, nhân đạo. Quan hệ giữa con người với con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác là quan hệ hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau.

5.Pt tính tất yếu và n~ ngtắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa gccn và nông dĐọc truyện này MIỄN PHÍ!