duong loi cach mang

35.8K 3 12

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 3

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) 3

1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 4

2. Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 6

3. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 7

III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN 7

1. Hội nghị thành lập Đảng 7

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 8

3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 8

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 9

I. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa "Luận cương chính trị tháng 10 - 1930" 9

1. Hoàn cảnh ra đời 9

2. Nội dung luận cương 9

3. Ý nghĩa của luận cương: 10

II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939 11

1. Khái quát hoàn cảnh lịch sử 11

2. Chủ trương nhận thức mới của Đảng 11

III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 12

1. Hoàn cảnh lịch sử 12

2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13

3. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945 13

1. Nguyên nhân thắng lợi 13

2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 14

3. Bài học kinh nghiệm 14

CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP - MỸ (1945-1975) 15

I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp 15

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 15

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 16

II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước - thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 20

1. Đường lối GĐ 1954-1964 20

2. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm 22

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA 23

I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới 23

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá 23