Day 1818 : Midnight

8.4K 356 59

Midnight
-----

Nagising ako dahil may naglalaro sa buhok ko. I opened my eyes and looked up to...

"Sorry. Did I wake you?" tanong ni Ash. Bahagya siyang nakangiti habang nakatingin din sa 'kin.

I sighed of relief. Finally, I woke up beside him.

"Ano'ng ginagawa mo?" I asked him in a sleepy voice.

Hindi niya tinitigilang haplusin ang buhok ko at ayusin ang mga hibla palayo sa mukha ko. I licked my lips and moved closer to him. Gusto kong nasa loob ng kumot habang nakasiksik sa kanya.

He's warm.

"Nothing," sagot niya at ngumiti. "Just sleep."

I pouted. Nagugutom ako pero mas inaantok ako. At kapag food o sleep ang choices, I always go for sleep. Pipikit sana ako para matulog uli nang maramdaman ko ang pagdikit ng balat ko sa hubad na katawan niya. I could feel him — all of him!

I held my breath.

Oh my gosh! Unti-unting nawala ang antok ko at naalala ko kung bakit kami magkatabi. Ipinikit ko nang mariin ang mata ko at napatungo sa hiya.

Gosh, I'm so stupid! How could I forget? We did... We did!!!

Narinig kong natawa siya nang mahina. "Are you breathing, love? Ano'ng problema? Parang hindi ka gumagalaw?"

Umiling ako habang unti-unting idinidistansiya ang katawan ko mula sa kanya.

"What's the matter?" tanong niya at hinawakan ako sa baywang para pigilan ang paggalaw ko.

Oh gosh, his palm was so warm against my skin. Bumibilis ang tibok ng puso ko kasabay ng daloy ng kuryente sa katawan ko.

Nakapikit pa rin ako nang mariin. "Alisin mo muna 'yung kamay mo sa 'kin."

"Ayoko nga..."

"Ashton!" saway ko sa kanya.

Pero natawa lang siya at nagtanong nang may panunukso. "Hm. Nahihiya ka, love?"

Nagmulat ako, umangil at tumingala sa kanya.

He's grinning at me!

"Namumula ka."

Ah! Alam kong namumula ako dahil mainit ang mukha ko! Why was he playing me? He's supposed to make me feel comfortable after that first time!

Hinatak ko ang kumot at idinikit sa dibdib ko. Sa dibdib ko kung saan kanina lang, he was... He was...

Gosh! Maisip ko pa lang...

"Ano kayang iniisip mo no? At pulang-pula ka?" tukso niya.

"Natutuwa ka pa?! Ang sama mo a!"

"Dapat ba hindi?"

Umisod ako sa higaan at hinaltak ang kumot sa katawan ko. I wanted to cover myself. But gosh! Manipis ang blanket! At maliit! Babakat ang katawan ko!

"Akin na 'yung kumot! Naiihi ako!" sabi ko sa kanya. I needed to get away para mahamig ang sarili ko.

Hinatak niya rin ang kumot patakip naman sa kanya. "Ayoko nga! 'Di makikita mo katawan ko?"

Gigil kong kinagat ang lower lip ko. Tuwang-tuwa 'yung itsura niya habang ako..! Ah! Nakakainis!

"Let go of the blanket, Ash!" sabi ko sa kanya at umupo sa kama sabay hatak ng kumot.

"Ayoko!" sagot niyang naupo rin sa kama at nakipaghatakan.

Sa tuwing hahatakin ko ang kumot, lumilitaw yung hita niya. Sa tuwing hahatakin niya naman ang kumot, lumilitaw yung tagiliran ko.

Goodbye Girl : Days To Forget (Day Book)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon