Xóa đói giảm nghèo

10.2K 6 2

- Khái niệm:

+ đói nghèo dc hiểu là sự thiệt hại những điều kiện tối thiểu để đảm bảo mức sống tối thiểu của một cá nhân hay của một cộng đồng dân cư. Đói nghèo có hai khái niêm cơ bản:

o Nghèo tuyệt đối: là tình trạng thiếu hụt những điều kiện tối thiểu để duy trì cuộc sống, tiếp cận những nhu cầu, các vấn đề về dinh dưỡng, giáo duc và các dịch vụ y tế. Việc xác định một đối tượng là nghèo hay không phải dựa trên chuẩn nghèo của quốc gia và của thế giới.

o Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư, một cá nhân có thu nhập thấp hơn mức thu nhập, mức sống trung bình của xã hội, do đó họ thiếu cơ hội để tạo thu nhập, thiếu tài sản để tiêu dùng và dễ bị tổn thương khi gặp rủi ro.

+ khái niệm xóa đói giảm nghèo: xóa đói giảm nghèo là tổng thể các biện pháp chính sách của nhà nước và xã hội hay là của chính những đối tượng thuộc diện nghèo đói, nhằm tạo điều kiện để họ có thể tăng thu nhập, thoát khỏi tình trạng thu nhập, không đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu trên cơ sở chuẩn nghèo đc quy định theo từng địa phương, khu vực, quốc gia.

+ Nội dung của xóa đói giảm nghèo: thực hiện trên hai nội dung chính:

+ Tạo điều kiện cho người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, gia tăng thu nhập bằng các biện pháp:

+ cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo: cho vay lãi thấp.. giúp họ có vốn sản xuất, và từ đó có thể thoát nghèo.

+ hỗ trọ cho họ đất sản xuất bằng cách giảm các thuế đất

+ thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng về đường sá, công trình thủy lợi, tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất, nâng cao năng suất lao động để thoát nghèo.

+ tạo điều kiện cho người dân có điều kiện học hỏi kĩ thuật canh tác sản xuất bằng cách mở các lớp tập huấn sản xuất, phổ biến kiến thức tới từng thôn, bản; nâng cao lao động cho người nghèo.

+ dựa trên từng cơ sở, vùng miền, xác định đc thế mạnh, có kế hoạch phát triển các ngành nghề giúp giả quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thêm thu nhập cho người nghèo.

+ Tạo điều kiện chho người nghèo có cơ hội dc tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, vệ sinh, nước sạch...

+ hỗ trợ về y tế bằng việc cấp thẻ BHYT, cấp thuôc miễn phí cho người nghèo thông qua chương trình 137, 135.

+ hổ trợ về giáo dục: miễn giảm học phí cho con em của gia đình thuộc đối tượng nghèo

+ hỗ trợ về nhà ở

+ hỗ trợ về nước sạch

+ Tạo điều kiện cho họ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ ASXH.

- Quan điểm về xóa đói giảm nghèo trong ASXH:

+ Xóa đói giảm nghèo là một phần quan trọng nằm tron chính sách ASXH của mỗi quốc gia. Cùng với cá chính sách khác tạo ra một tấm lưới toàn diện bảo vệ cho các thành viên xã hội

+ Xóa đói giảm nghèo góp phần đảm bảo ASXH một cách lâu dài và bền vững.

+ Xóa đói giảm nghèo xét về lâu dài góp phần làm giảm gánh nặng cho hệ thống ASXH thông qua việc thu hẹp đối tượng cần trợ cấp ASXH.

+ Xóa đói giảm nghèo tạo điều kiện cho chính sách ASXH tăng chất lượng hoạt động thông qua việc tăng mức trợ cấp ASXH.

- Tài chính của xóa đói giảm nghèo:

+ Ngân sách nhà nc( bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).

+ Huy động cồng đồng: nguồn tài chính này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây,

+ Huy động quốc tế: ngày càng lớn và ngày càng đóng vai trò quan trọng.

+ Vốn tín dụng: khoản vay tín dụng giúp ng nghèo nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

Xóa đói giảm nghèoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!