For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau10:rinh bay cac chuc nang cua gia dinh.ban da lam gi de gop phan xd gia dinh van hoa?

8.6K 1 0

cau10:Trinh bay cac chuc nang cua gia dinh.ban da lam gi de gop phan xd gia dinh van hoa?

-Gia dinh la mot trong nhung hinh thuc to chuc co ban trong doi song cong dong cua con nguoi,

mot thiet che van hoa xa hoi dac thu,duoc hinh thanh,ton tai va phat trien tren co so cua

quan he hon nhan,quan he huyet thong,quan he nuoi duong va giao duc giua cac thanh vien

-Gia dinh la mot te bao cua XH,la hinh thuc cong dong XH dau tien cua con nguoi,trong do con

nguoi gan bo voi nhau boi cac moi quan he hon nhan va huyet thong.

-Chuc nang tai san xuat ra con nguoi:tai tao va bao duong suc lao dong cho XH.Day la chuc nang

xa hoi quan trong cua gia dinh

+Trong thoi ki qua do nen chu nghia xa hoi,viec thuc hien chuc nang nay cua gia dinh dien

ra theo huong ngay cang tang cuong su ket hop gia dinh xa hoi theo su dinh huong cua xa hoi

nham bao dam cho moi gia dinh co cuoc song am no hanh phuc,tre em trong moi gia dinh deu duoc

hoc hanh va do do xh cung phat trien,

+Sinh de co ke hoach dang la mot yeu cau cua XH ta hien nay,dong thoi con la yeu cau va tien

de de gia dinh nuoi duong con cai ngay cang tot hon.

+Gia dinh con la moi truong thuan loi nhat de to chuc nghi ngoi giai tri,bao dam tai tao,bao

suong suc lao dong cua cac thanh vien trong XHxh

-Chuc nang kinh te va to chuc doi song cua gia dinh cung la mot chuc nang quan trong cua gia

dinh trong thoi ki qua do len chu nghia xa hoi.Boi vi thuc hien tot chuc nang nay gia dinh

chang nhung co duoc nhung dieu kien vat chat de to chuc doi song,nuoi day va giao duc con cai

tot hon,ma gia dinh gop phan to lon vao su nghiep xd cnxh bang nhung viec lam cu the.

+Dang va nha nuoc ta rat quan tam,tao dieu kien de moi gia dinh co the to chuc tot doi song

gia dinh trong nhung dieu kien hien co gia dinh duoc to chuc tot la dieu kien quan trong de

nguoi lao dong yen tam lam tot nhiem vu xa hoi.

+To chuc tot doi song gia dinh chinh la viec su dung mot cach hop ly cac khoan thu nhap cua

cac thanh vien trong gia dinh va quy thoi gian nhan roi nham tao ra mot moi truong van hoa

lanh manh trong gia dinh,trong do tinh cam ruot thit,quyen loi vat chat cua moi thanh vien

deu duoc dam bao.

-Chuc nang boi duong giao duc the he con cai thanh nhung cong dan tot cho xh la chuc nang von

co cua gia dinh.

+Duoi CNXH loi ich gia dinh ve can ban gan bo voi loi ich xa hoi,tre em thuc su tro thanh tuong

lai cua xa hoi.

+Do vay cham lo boi duong giao duc the he con cai tro thanh nhung cong dan tot cho xh khong

chi la tinh cam ruot thit ma con la trach nhiem,nghia vu cua gia dinh doi voi xa hoi

+lam tot chuc nang nay cung chinh la vi hp cua moi gia dinh,boi vi nhu chu tich HCM da noi:

"xa hoi tot thi gia dinh cang tot,gia dinh tot thi xa hoi moi tot"

-Chuc nang thoa man cac nhu cau tam sinh ly,tinh cam cua gia dinh co vi tri dac biet quan trong

cung voi cac chuc nang khac tao ra kha nang thuc te cho xd gia dinh hanh phuc.

+Su hieu biet,cam thong,chi se dap ung cac nhu cau tam sinh ly giua vo chong,cha me,con cai..

lam cho moi thanh vien cho dieu kien song lac quan,khoe manh ve the chat va tinh than la nhung

tien de can thiet cho mot thai do,hanh vi tich cuc cho mot cuoc song gia dinh va xh.

***Ban da lam gi de xay dung gia dinh van hoa?

cau10:rinh bay cac chuc nang cua gia dinh.ban da lam gi de gop phan xd gia dinh van hoa?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!