cau9:Quan diem cua CNMac-Lenin trong viec giai quyet van de ton giao va su van dung cua DCSVN?

7.5K 1 0

cau 9:Quan diem cua CNMac-Lenin trong viec giai quyet van de ton giao va su van dung cua DCSVN?

-CNMac-Lenin coi tin nguong la mot hinh thai y thuc xh phan anh mot cach hoang duong hu ao hien

thuc khach quan.

-Ton giao thuong duoc bieu hien la mot hien tuong xh bao gom co y thuc ton giao,lay niem tin

ton giao lam co so,hanh vi va giao ly,giao luat le nghi va cac to chuc giao hoi.

-Ton giao ra doi do kha nang nhan thuc cua con nguoi doi voi moi hien tuong 9tu nhien va xh)

rat han che nen ho phan anh sai lac ban chat cua cac hien tuong day,di den than thanh hoa no.

-Moi mot ton giao cung do tinh tu phat cua cac moi quan he xh cua con nguoi va che do ap buc

boc lot nguoi.Ton giao ra doi con co nguon goc:Tam ly so set,thieu suc manh cua ly tri tao ra

nhung xuc cam tieu cuc,tao dieu kien nay sinh y thuc ton giao.

-ton giao la mot pham tru co tinh lich su,nghia la no ra doi va ton tai trong mot giai doan lich

su nhat dinh.do do no ton tai va se mat di tren co so dieu kien sinh hoat vat chat da phat trien

o trinh do nhat dinh cua xh.

-Trong xh co giai cap doi khang,mot mat ton giao la su phan khang tieu cuc cua quan chung bi

ap buc boc lot,mat khac ton giao bi cac giai cap thong tri loi dung chung bien ton giao thanh

cong cu thong tri ap buc boc lot va me hoac quan chung.

-Ton giao tham nhap vao quan chung nhan dan va loi keo mot bo phan khong nho quan chung nhan

dan vao cac ton giao,bien ton giao thanh duc tin,loi song va le song cua mot bo phan dan cu

,tro thanh nhu cau giai phong nhu cau hp cua mot so nguoi.

-tin nguong ton giao la mot van de te nhi,nhay cam va phuc tap.Vi vay giai quyet nhung van de

nay sinh tu ton giao can phai het suc than trong,ti mi va chuan xac,mem deo linh hoat.

+CNMAC-Lenin he tu tuong chu dao cua XH XHCN va he tu tuong ton giao co su khac nhau co ban

ve the gioi quan,nhan sinh quan va con duong muu cau hp cho nhan dan.Vi vay khac phuc dan nhung

anh huong tieu cuc cua ton giao trong doi song xh phai gan lien voi qua trinh cai tao xh cu va

xh moi.

+Mot khi tin nguong ton giao con la nhu cau tinh than cua mot bo phan quan chung nhan dan,thi

chinh sach nhat quan cua nha nuoc XHCN la ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong va quyen

tu do khong tin nguong cua nhan dan.

+Moi cong dan theo ton giao hoac khong theo ton giao deu binh dang,truoc phap luat deu co quyen loi

va nghia vu nhu nhau.

+Thuc hien doan ket giua nhung nguoi theo voi nhung nguoi khong theo mot ton giao nao,doan ket

cac ton giao hop phap,chan chinh,doan ket toan dan toc,xd va bao ve to quoc.Nang cao muc song

loi song va trinh do kien thuc cua quan chung,nhung nguoi lao dong co tin nguong ton giao se

dan dan den voi chu nghia xh.

-Lenin nhan manh rang:Nhung loi tuyen chien am y voi chu nghia duy tam nhung menh lenh ngan

cam tin nguong,ton giao la nhung hanh vi dai dot,vo chinh phu,lam cho ke thu loi dung de kich

dong tinh cam ton giao cua tin do,lam cho ho ngay cang gan bo voi ton giao,xa lanh tham chi

di den chong lai cong cuoc xd va cai tao xhcn.

-Tuy nhien khong coi nhe viec giao duc chu nghia khoa hoc,the gioi quan duy vat cho toan dan

,trong do co ca tin do ton giao,gop phan nang cao trinh do,tri thuc cho toan dan

-Phan biet ro hai mat chinh tri va tu tuong trong viec giai quyet van de ton giao.Ton trong tu

do tin nguong nhung kien quyet bai tru me tin di doan,va chong cac luc luong loi dung me tin

di doan de tuyen truyen quan diem trai voi chu nghia Mac-Lenin.

-phai co quan diem lich su khi giai quyet van de ton giao.o nhung thoi ki lich su khac nhau,vai

tro tac dong cua tung ton giao doi voi doi song van hoa khong giong nhau.Lenin da nhac nho

:Nguoi Macxit phai biet chu y den toan bo tinh hinh cu the.

-Lien he:

+VIet nam la nuoc co nhieu tin nguong ton giao hien nay,o nuoc ta co 6 ton giao lon da duoc nha

nuoc thua nhan ve to chuc.Ngoai ra co hang chuc trieu nguoi khac van giu tin nguong dan gian truyen

thong.

+tin nguong ton giao o nuoc ta chu yeu o cap do tam ly ton giao,nhieu tin do kha sung dao nhung

hieu giao ly rat it,y thuc ton giao o phan lon tin do khong that sau sac.Mot so con bieu hien loi

dung tin nguong ton giao de phuc vu cho muu do chinh tri va hoat dong me tin di doan.

-Phai khong ngung nang cao doi song vat chat tinh than va trinh do van hoa cua dong bao theo

cac tong iao.

-Huong dan cac ton giao hoat dong theo dung hien phap va phap luat,khuyen khich loi song(tot doi

dep dao0,ung ho va phat huy nhung yeu to tich cuc cua ton giao trong dao duc va hanh vi huong

thien,bai tru cai ac,xay dung khoi dai doan ket dan toc,doan ket ton giao.

-Tang cuong canh giac,kip thoi chong lai nhung am muu va hanh dong loi dung ton giao,chia re

ton giao,chia re khoi dai doan ket dan toc.

-QWuan he quoc te va doi ngoai cua ton giao phai theo dung duong loi va chinh sach doi ngoai cua

Dang va nha nuoc ta nham tranh thu cao nhat su giup do cua tat ca cac nuoc tren su binh dang,

ton trong chu quyen va tron ven lanh tho do voi qua trinh xd cnxh o nuoc ta.

-Nhu vay chinh sach ton giao cua Dang va nha nuoc ta bao gom nhieu mat,vua co mat doi noi vua co mat

doi ngoai.Thuc hien chinh sach ton giao la trach nhiem cua ca he thong chinh tri do Dang lanh dao.

cau9:Quan diem cua CNMac-Lenin trong viec giai quyet van de ton giao va su van dung cua DCSVN?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!