cau8:Trinh bay noi dung cuong linh cua chu nghia Mac-Lenin,lien he voi chinh sach dan toc cua DCSVN.

10.4K 1 0

cau8:Trinh bay noi dung cuong linh cua chu nghia Mac-Lenin,lien he voi chinh sach dan toc cua

DCSVN.

-Dan toc duoc chi la mot cong dong nguoi on dinh hop thanh nhan dan cua mot nuoc co lanh tho

quoc gia,nen kinh te thong nhat,quoc ngu chung,co y thuc ve su thong nhat quoc gia cua minh,

gan bo voi nhau boi loi ich chinh tri,kinh te truen thong van hoa va truyen thong dau tranh

chung trong suot qua trinh lich su lau dai dung nuoc va giu nuoc.

-Dua tren nhung quan diem macxit ve van de dan toc,dua tren su phan tich hai xu huong lich su

cua phong trao dan toc gan lien voi qua trinh phat trien cua CNTB va dua vao su tong ket kinh

nghiem cua phong trao cm the gioi va CM Nga trong viec giai quyet van de dan toc.

+Lenin da khai quat lai thanh(cuong linh dan toc)trong tac Pham ve quyen dan toc tu quyet Lenin

neu ro cac dan toc hoan toan binh dang,cac dan toc duoc quyen hoan toan tu quyet,lien hiep cong

nhan tat ca cac dan toc lai.

-cac dan toc hoan toan binh dang:

+Co nghia la cac dan toc du lon hay nho(ke ca bo toc va chung toc),khong phan biet trinh do cao

hay thap deu co nghia vu va quyen loi ngang nhau,khong 1 dan toc nao duoc giu dac quyen,dac loi

ve nghia vu kinh te,chinh tri,van hoa trong quan he xa hoi cung nhu trong quan he quoc te,khong

mot dan toc nao co quyen ap buc boc lot dan toc khac.

+Day la quyen thieng lieng cua cac dan toc,la muc tieu phan dau cua cac dan toc,la co so de thuc

hien quyen dan toc tu quyet va xay dung moi quan he huu nghi,hop tac giua cac dan toc.

+Trong quoc gia co nhieu thanh phan dan toc,quyen binh dang giua cac dan toc khong nhung la

van de y thuc tu tuong ma con phai duoc phap luat bao ve va duoc the hien sinh dong trong moi

linh vuc cua doi song xh trong do viec phan dau de khac phuc su chenh lec ve trinh do phat trien

kinh te van hoa co y nghia co ban

-Cac dan toc duoc quyen tu quyet:

+Quyen dan toc tu quyet truoc het la quyen tu quyet ve chinh tri,la quyen tu quyet thanh lap

mot quoc gia dan toc doc lap ko phu thuoc vao quoc gia dan toc khac

+Quyen tu quyet con la quyen tu nguyen lien lac voi dan toc khac thanh mot lien bang cac dan

toc thong nhat tren co so hoan toan binh dang ca ve nghia vu lan quyen loi

-Day la quyen co ban thien lieng cua cac dan toc,thuc chat cua quyen tu dan toc tu quyet la thuc

hien lam chu cua moi dan toc doi voi van menh cua minh la giai phong cho cac nuoc thuoc dia

va phu thuoc cua ach thong tri cua chu nghia thuc dan.

+Can phai dung vung tren lap truong cua giai cap CN de xem xet va giai quyet van de quyen dan toc

tu quyet,triet de ung ho cac phong trao dan toc tien bo,

+lien hiep cong nhan tat ca cac dan toc

+Day la noi dung quan trong trong cuong linh ve van de dan toc cua chu nghia Mac-Lenin,phan

anh su thong nhat ve ban chat cua phong trao dau tranh giai phong dan toc va giai phong giai

cap.

+Doan ket lien hiep cong nhan cac dan toc lai la co so bao dam cho su doan ket nhan dan lao dong

cac nuoc cac dan toc trong cuoc dau tranh giai phong giai cap,giai phong dan toc.

+Lien hiep cong nhan cac dan toc lai khong chi la khau hieu chien luoc ma con la muc tieu phan dau

de giai cap cong nhan the gioi co du suc manh de hoan thanh su menh lich su cua minh.

-Lien he:

+Dua tren quan diem cua CN Mac-Lenin ve van de dan toc va tu tuong HCM ve CM giai phong dan toc

,tu thuc tien lich su dau tranh va bao ve to quoc cua cac dan toc Viet nam,Dang va nha nuoc ta

ngay tu dau thanh lap da coi van de dan toc va xd khoi doan ket dan toc co tam quan trong hang

dau,da coi viec giai quyet dung dan cac van de dan toc la nhiem vu co tinh chat chien luoc cua

CM Viet nam.

+Dua vao quan diem cua CN MAc-Lenin va tu tuong HCM coi van de quan trong nhat trong chinh sach

dan toc la doan ket dan toc va nang cao doi song nhan dan,nhat la doi voi nhan dan vung dan toc

thieu so,xuat phat tu nhiem vu cap bach cua su nghiep doi moi hien nay.

+Dang va nha nuoc ta chu truong tao ra moi quan he moi giua cac dan toc trong dieu kien phat trien

kinh te hang hoa song song voi viec phat huy tiem luc kinh te vung dan toc va bao ton von quy van

hoa,dac thu dan toc va truyen thong doan ket cua dan toc viet nam.

+Tiep tuc phat huy truyen thong doan ket kien cuong dung cam cua cac dan toc nham cung co khoi

dai doan ket cac dan toc phuc vu muc tieu xay dung dat nuoc giau manh.

+O cac vung dan toc thieu so phat trien moi quan he tot dep gan bo giua cac dan toc va nguoi

tu noi khac den tren tinh than doan ket binh dang giup do nhau cung phat trien kinh te van hoa

xa hoi.

+Tang cuong dau tu cua nha nuoc voi tinh than tu luc tu cuong cua nhan dan cac dan toc nham phat

huy the manh cua kinh te vung cac dan toc thieu so

+Ton trong tinh cam tam ly,loi ich truyen thong van hoa tap quan tin nguong cua dong bao cac

dan toc,phat trien ban sac dan toc,tinh da dang van hoa cua cac dan toc thieu so.

cau8:Trinh bay noi dung cuong linh cua chu nghia Mac-Lenin,lien he voi chinh sach dan toc cua DCSVN.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!