cau8:Trinh bay noi dung cuong linh cua chu nghia Mac-Lenin,lien he voi chinh sach dan toc cua DCSVN.

10K 1 0

cau8:Trinh bay noi dung cuong linh cua chu nghia Mac-Lenin,lien he voi chinh sach dan toc cua

DCSVN.

-Dan toc duoc chi la mot cong dong nguoi on dinh hop thanh nhan dan cua mot nuoc co lanh tho

quoc gia,nen kinh te thong nhat,quoc ngu chung,co y thuc ve su thong nhat quoc gia cua minh,

gan bo voi nhau boi loi ich chinh tri,kinh te truen thong van hoa va truyen thong dau tranh

chung trong suot qua trinh lich su lau dai dung nuoc va giu nuoc.

-Dua tren nhung quan diem macxit ve van de dan toc,dua tren su phan tich hai xu huong lich su

cua phong trao dan toc gan lien voi qua trinh phat trien cua CNTB va dua vao su tong ket kinh

nghiem cua phong trao cm the gioi va CM Nga trong viec giai quyet van de dan toc.

+Lenin da khai quat lai thanh(cuong linh dan toc)trong tac Pham ve quyen dan toc tu quyet Lenin

neu ro cac dan toc hoan toan binh dang,cac dan toc duoc quyen hoan toan tu quyet,lien hiep cong

nhan tat ca cac dan toc lai.

-cac dan toc hoan toan binh dang:

+Co nghia la cac dan toc du lon hay nho(ke ca bo toc va chung toc),khong phan biet trinh do cao

hay thap deu co nghia vu va quyen loi ngang nhau,khong 1 dan toc nao duoc giu dac quyen,dac loi

ve nghia vu kinh te,chinh tri,van hoa trong quan he xa hoi cung nhu trong quan he quoc te,khong

mot dan toc nao co quyen ap buc boc lot dan toc khac.

+Day la quyen thieng lieng cua cac dan toc,la muc tieu phan dau cua cac dan toc,la co so de thuc

hien quyen dan toc tu quyet va xay dung moi quan he huu nghi,hop tac giua cac dan toc.

+Trong quoc gia co nhieu thanh phan dan toc,quyen binh dang giua cac dan toc khong nhung la

van de y thuc tu tuong ma con phai duoc phap luat bao ve va duoc the hien sinh dong trong moi

linh vuc cua doi song xh trong do viec phan dau de khac phuc su chenh lec ve trinh do phat trien

kinh te van hoa co y nghia co ban

-Cac dan toc duoc quyen tu quyet:

+Quyen dan toc tu quyet truoc het la quyen tu quyet ve chinh tri,la quyen tu quyet thanh lap

mot quoc gia dan toc doc lap ko phu thuoc vao quoc gia dan toc khac

+Quyen tu quyet con la quyen tu nguyen lien lac voi dan toc khac thanh mot lien bang cac dan

toc thong nhat tren co so hoan toan binh dang ca ve nghia vu lan quyen loi

-Day la quyen co ban thien lieng cua cac dan toc,thuc chat cua quyen tu dan toc tu quyet la thuc

hien lam chu cua moi dan toc doi voi van menh cua minh la giai phong cho cac nuoc thuoc dia

va phu thuoc cua ach thong tri cua chu nghia thuc dan.

+Can phai dung vung tren lap truong cua giai cap CN de xem xet va giai quyet van de quyen dan toc

tu quyet,triet de ung ho cac phong trao dan toc tien bo,

+lien hiep cong nhan tat ca cac dan toc

+Day la noi dung quan trong trong cuong linh ve van de dan toc cua chu nghia Mac-Lenin,phan