cau7:Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong huong tang cuong khoi lien minh?

5.8K 0 0

Câu 7: Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong

huong tang cuong khoi lien minh?

1.Noi dung:

Nguyen tac bao trum la ket hop dung dan cac loi ich ve chinh tri, kinh

te, van hoa, xa hoi cua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan voi tang

lop tri thuc va toan bo xa hoi voi tu cach la nhung chu the loi ich.

Thuc chat, phat hien va giai quyet dung dan cac mau thuan de tao ra

dong luc tong hop

de xay dung va bao ve to quoc. Tap trung giai quyet loi ich voi nong dan.

a. Noi dung chinh tri cua lien minh

Lien minh vi muc tieu chung la doc lap dan toc va chu nghia xa hoi.

Tuy nhien khong phai la su dung hoa lap truong chinh tri, tu tuong cua

giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va tang lop tri thuc. Do dac

diem tu tuong cua giai cap nong dan va tang lop tri thuc nen lien minh

phai tren lap truong cua giai cap cong nhan de giai cap nhu cau, loi ich

chinh tri cua cac giai cap, tang lop.

Khoi lien minh nay phai do dang cong san Viet nam lanh dao. day la

su dam bao ve duong loi, chien luoc, sach luoc dung cho lien minh thuc

hien su nghiep xay dung va bao ve to quoc. Lien minh cong nhan, nong

dan, tri thuc la nong cot cho lien minh chinh tri rong lon la mat tran to

quoc, nen tang do nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. Lien minh khong

tach roi noi dung, phuong huong, phuong thuc doi moi he thong chinh

tri.

Luu y: Khi thuc hien lien minh chinh tri phai gan voi hoat dong kinh

te, san xuat, khoa hoc cong nghe, mo rong giao luu hoi nhap quoc te.

Noi dung chinh tri cap thiet hien nay la thuc hien quy che dan chu o

co so xa, phuong, xi nghiep.

b. Noi dung kinh te cua lien minh

Lien minh kinh te la noi dung co ban, quyet dinh nhat, la co so vat

chat ky thuat cua khoi lien minh.

Bao trum cua lien minh kinh te la giai quyet dung dan cac loi ich kinh

te giua giai cap cong nhan, nong dan va tri thuc nham thoa man cac loi

ich, nhu cau kinh te cua cac giai tang.

Cu the: Phai xac dinh dung thuc trang, tiem nang kinh te cua dat nuoc

de xac dinh dung co cau kinh te gan voi nhu cau kinh te cua cong, nong,

trí thuc va toan xa hoi. Hien nay chung ta dang thuc hien co cau cong

nghiep - nong nghiep - dich vu. Co cau kinh te nay giup cho nhung nganh

kinh te gan bo voi nhau, trong do khoa hoc cong nghe tac dong toi cac

nganh. Tien hanh da dang hoa cac hinh thuc hop tac, lien ket, giao luu

kinh te trong san xuat - kinh doanh, luu thong phan phoi, tang cuong

quan he giua cong, nong nghiep va khoa hoc cong nghe. Trong dieu kien

cau7:Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong huong tang cuong khoi lien minh?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!