Cau6:Phan tich khai niem dan chu va ban chat cua nen dan chu XHCN? Lien he voi qua trinh xay dung ne

21.1K 1 2

Cau6: Phan tich khai niem dan chu va ban chat cua nen dan chu

XHCN? Lien he voi qua trinh xay dung nen Dan chu XHCN o nuoc ta?

Khai niem lich su cua van de dan chu

Tu thoi Hy Lap co dai, dan chu duoc de dat trong viec "cu ra va phe bo nguoi dung

dau" la do quyen va suc luc cua dan. do la viec cong bo chinh thuc. Nguyen tac thieu

so phuc tung da so, thua nhan quyen tu do va binh dang cua nhan dan, nhan dan la

coi nguon cua quyen luc.

Khi Nha nuoc chu no dau tien xuat hien o Hy Lap "dan chu" moi chinh thuc duoc

su dung. Dan chu la quyen luc cua dan. Nhung khai niem dan chu: giai cap chu no,

tang lu, thuong gia mot so nguoi tu do con no le khong duoc coi la dan.

Duoi che do phong kien: dia chu phong kien nam quyen luc xa hoi thuc hien

cuong buc phi kinh te, chiem doat ruong dat doi voi nong dan.

Dan chu tu san co buoc phat trien moi trong lich su nhung quyen luc thuc su

khong phai cua nhan dan lao dong ma thuoc ve giai cap tu san.

Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 mo ra mot thoi dai moi: Gianh lai quyen

luc thuc su cua dan - tuc la dan chu thuc su va lap ra nen dan chu xa hoi chu nghia

de thuc hien quyen luc cua nhan dan.

Tom lai, nhan loai co nhu cau ve dan chu va thuc thi quyen luc cua dan, nhung

dan la ai? Do ban chat che do xa hoi quy dinh.

Quan niem cua chu nghia Mac - Lenin ve dan chu

Thu nhat, chu nghia Mac ke thua va khang dinh: dan chu la nhu cau khach quan

cua nhan dan lao dong, dan chu la quyen luc cua nhan dan.

Thu hai, khi co giai cap, Nha nuoc xuat hien dan chu chu yeu thuc hien bang Nha

nuoc thi khong co dan chu chung chung phi giai cap ma dan chu the hien ban chat

cua giai cap thong tri.

Thu ba, tu khi co Nha nuoc dan chu, thi dan chu con co y nghia la mot hinh thuc

Nha nuoc thi quyen luc thuoc ve nhan dan, con dan la ai thi do quy dinh cua giai cap

thong tri, luc nay dan chu gan lien voi mot he thong chuyen chinh cua giai cap thong

tri xa hoi.

Thu tu, voi mot che do dan chu va nha nuoc tuong ung, moi linh vuc cua doi sng

xa hoi deu bi chi phoi boi giai cap cam quyen.

2.Lien he voi qua trinh xay dung chu nghia xa hoi cua nuoc ta hien nay:

Cai cach nha nuoc trong qua trinh doi moi he thong chinh tri o VN hien nay

*doi moi he thong chinh tri o VN hien nay: thuc chat la XD va tung buoc hoan thien

nen dan chu XHCN dam bao quyen luc thuoc ve nhan dan. He thong chinh tri o VN

hien nay bao gom:DCSVN, nha nuoc CHXHCNVN, mat tran to quoc VN va cac doan

the. Trong qua trinh XD CNXH he thong chinh tri o VN da tao ra nhieu thanh tuu

quan trong. xuat phat tu yeu cau cua su nghiep doi moi, tu nhung han che cua he