Cau6:Phan tich khai niem dan chu va ban chat cua nen dan chu XHCN? Lien he voi qua trinh xay dung ne

22.7K 1 2

Cau6: Phan tich khai niem dan chu va ban chat cua nen dan chu

XHCN? Lien he voi qua trinh xay dung nen Dan chu XHCN o nuoc ta?

Khai niem lich su cua van de dan chu

Tu thoi Hy Lap co dai, dan chu duoc de dat trong viec "cu ra va phe bo nguoi dung

dau" la do quyen va suc luc cua dan. do la viec cong bo chinh thuc. Nguyen tac thieu

so phuc tung da so, thua nhan quyen tu do va binh dang cua nhan dan, nhan dan la

coi nguon cua quyen luc.

Khi Nha nuoc chu no dau tien xuat hien o Hy Lap "dan chu" moi chinh thuc duoc

su dung. Dan chu la quyen luc cua dan. Nhung khai niem dan chu: giai cap chu no,

tang lu, thuong gia mot so nguoi tu do con no le khong duoc coi la dan.

Duoi che do phong kien: dia chu phong kien nam quyen luc xa hoi thuc hien

cuong buc phi kinh te, chiem doat ruong dat doi voi nong dan.

Dan chu tu san co buoc phat trien moi trong lich su nhung quyen luc thuc su

khong phai cua nhan dan lao dong ma thuoc ve giai cap tu san.

Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 mo ra mot thoi dai moi: Gianh lai quyen

luc thuc su cua dan - tuc la dan chu thuc su va lap ra nen dan chu xa hoi chu nghia

de thuc hien quyen luc cua nhan dan.

Tom lai, nhan loai co nhu cau ve dan chu va thuc thi quyen luc cua dan, nhung

dan la ai? Do ban chat che do xa hoi quy dinh.

Quan niem cua chu nghia Mac - Lenin ve dan chu

Thu nhat, chu nghia Mac ke thua va khang dinh: dan chu la nhu cau khach quan

cua nhan dan lao dong, dan chu la quyen luc cua nhan dan.

Thu hai, khi co giai cap, Nha nuoc xuat hien dan chu chu yeu thuc hien bang Nha

nuoc thi khong co dan chu chung chung phi giai cap ma dan chu the hien ban chat

cua giai cap thong tri.

Thu ba, tu khi co Nha nuoc dan chu, thi dan chu con co y nghia la mot hinh thuc

Nha nuoc thi quyen luc thuoc ve nhan dan, con dan la ai thi do quy dinh cua giai cap

thong tri, luc nay dan chu gan lien voi mot he thong chuyen chinh cua giai cap thong

tri xa hoi.

Thu tu, voi mot che do dan chu va nha nuoc tuong ung, moi linh vuc cua doi sng

xa hoi deu bi chi phoi boi giai cap cam quyen.

2.Lien he voi qua trinh xay dung chu nghia xa hoi cua nuoc ta hien nay:

Cai cach nha nuoc trong qua trinh doi moi he thong chinh tri o VN hien nay

*doi moi he thong chinh tri o VN hien nay: thuc chat la XD va tung buoc hoan thien

nen dan chu XHCN dam bao quyen luc thuoc ve nhan dan. He thong chinh tri o VN

hien nay bao gom:DCSVN, nha nuoc CHXHCNVN, mat tran to quoc VN va cac doan

the. Trong qua trinh XD CNXH he thong chinh tri o VN da tao ra nhieu thanh tuu

quan trong. xuat phat tu yeu cau cua su nghiep doi moi, tu nhung han che cua he

thong chinh tri, trong dieu kien hien nay phai doi moi he thong chinh tri o nuoc ta

Noi dung cu the:

- xay dung va chinh don DCSVN: nham giu vung va nang cao vai tro, nang luc, hieu

qua va uy tin cua dang la lanh dao XH tren moi linh vuc. Phuong thuc lanh dao cua

dang: bang chu nghia Mac-Lenin, tu tuong HCM, bang duong loi, chu truong, chien

luoc va phuong phap cua cach mang. sau khi co duong loi dang se giao duc tuyen

truyen trong quan chung nhan dan, to chuc kiem tra...do vay dang phai tu chinh don,

doi moi, truoc het la doi moi ly luan, thuc hien tot cac nguyen tac sinh hoat cua dang.

- cai cach nha nuoc: xuat phat tu vi tri vai tro cua nha nuoc, la tru cot, cong cu chu

yeu vung manh de thuc hien quyen luc cua ND. dai hoi dang lan thu IX da chi ro

phuong huong chung la XD nha nuoc phap quyen XHCN, duoi su lanh dao cua

DCSVN

+ voi quoc hoi: co quan quyen luc cao nhat caa nuoc ta khang dinh quyen luc nha

nuoc la thong nhat do la quyen luc cua ND

+ Voi chinh phu va he thong co quan hanh phap...tap trung vao 3 van de la cai cach

he the che hanh chinh, cai cach bo may va cai cach cong tac can bo cong chuc

Lam tot nhung cong viec tren thi se khong ngung nang cao y thuc dan chu, y thuc

trach nhiem cua cong dan, lam cho moi nguoi, moi to chuc trong xa hoi phat huy o

muc do cao nhat chong hien tuong vi pham dan chu.

• doi moi noi dung, phuong phap hoat dong cua mat tran to quoc va cac doan the ND

- doan ket tat ca cac giai cap, tang lop ND de lay su tuong dong ve loi ich lam co so

mo rong khoi dai doan ket dan toc bang cac hinh thuc, phuong phap phu hop. hoat

dong duoi su lanh dao cua DCSVN va trong khuon kho cua phap luat.

Cau6:Phan tich khai niem dan chu va ban chat cua nen dan chu XHCN? Lien he voi qua trinh xay dung neĐọc truyện này MIỄN PHÍ!