cau4:de hoan thanh su menh lich su cua gccn, can dam bao nhung nhan to chu quan nao? lien he voi SML

2.1K 0 0

Cau4 : de hoan thanh su menh lich su cua gccn, can dam bao nhung nhan to chu quan nao? lien he voi SMLS cua gccn VN.

-su menh lich su cua gccn xuat hien 1 cach khach quan, song de bien kha nang khach quan do thanh hien thuc thi phai thong qua nhung nhan to chu quan.

Nhung nhan to chu quan:-ban than GCCN

-tinh tat yeu,quy luat hinh thanh va phat trien Dang cua GCCN

-moi quan he giua dang cong san va GCCN

*Ban than GCCN:

+ve so luong:lien tuc duoc phat trien ve so luong va da dang co

cau lanh nghe...theo thong ke lao dong:(1900: 80 trieu cong nhan,

1990:600 trieu cong nhan,hien nay:hon 1 ty cong nhan)

+Ve chat luong:Ban than GCCN luon co su nang cao ve hoc van,ve khoa

hoc cong nghe,tay nghe tu hoat dong dau tranh kinh te den dau tranh

chinh tri,dau tranh chinh tri thong qua cac to chuc nghiep doan,cong

doan tung buoc co y thuc giai cap,giac ngo giai cap va cao nhat la

su thanh lap Dang tien phong cua GCCN do la Dang cong san.GCCN la giai

cap tu cho tu no den cho la giai cap vi no.

*Tinh tat yeu va quy luat hinh thanh dac diem cua GCCN:

+QUy luat hinh thanh Dang:-The gioi:phong trao phong trao cong nhan

cong CNMac

-trong nuoc:phong trao cong nhan cong Chu nghia Mac va chu nghia yeu

nuoc

+dang cs la san pham cua su ket hop chu nghia mac voi phong trao cong nhan.

+Dang cong san:la Dang cua GCCN,Dang dung tren lap truong cua GCCN

*Moi quan he giua DCS va GCCN:

+Dang chinh tri dai dien cho 1 nhom loi ich nao do,hay Dang chinh tri

la to chuc cao nhat,voi GCCN do la DCS.Dai dien cho toan the dan toc

Viet Nam

+GCCN la co so XH,la giai cap cua Dang,la nguon bo sung luc luong cua

Dang,Dang la doi tien phong chien dau,tung buoc tham muu cua giai cap

,la bieu hien tap trung loi ich nguyen vong,tri tue cua GCCN va dan

toc.Can phai co 1 Dang chinh tri vung vang,kien dinh va sang suot, co

duong loi chien luoc va sach luoc dung dan the hien loi ich cua toan

giai cap va toan bo phong trao de GCCN co the hoan thanh su menh lich

su cua minh.

+Giua Dang va GCCN co moi quan he khong roi.voi 1 Dang cong san chan

chinh thi su lanh dao cua Dang chinh la su lanh dao cua giai cap.Dang

voi giai cap la thong nhat nhung Dang co trinh do ly luan va to chuc

cao nhat de lanh dao ca giai cap va dan toc vi the khong the nham lan

Dang voi Giai cap.

*Lien he voi su mang lich su cua GCCN VIet Nam:

+GCCNVN ra doi muon,gan lien voi cuoc khai pha thuoc dia cua thuc dan

Phap,GCCNVN ra doi truoc GCTS.