cau4:de hoan thanh su menh lich su cua gccn, can dam bao nhung nhan to chu quan nao? lien he voi SML

2.2K 0 0

Cau4 : de hoan thanh su menh lich su cua gccn, can dam bao nhung nhan to chu quan nao? lien he voi SMLS cua gccn VN.

-su menh lich su cua gccn xuat hien 1 cach khach quan, song de bien kha nang khach quan do thanh hien thuc thi phai thong qua nhung nhan to chu quan.

Nhung nhan to chu quan:-ban than GCCN

-tinh tat yeu,quy luat hinh thanh va phat trien Dang cua GCCN

-moi quan he giua dang cong san va GCCN

*Ban than GCCN:

+ve so luong:lien tuc duoc phat trien ve so luong va da dang co

cau lanh nghe...theo thong ke lao dong:(1900: 80 trieu cong nhan,

1990:600 trieu cong nhan,hien nay:hon 1 ty cong nhan)

+Ve chat luong:Ban than GCCN luon co su nang cao ve hoc van,ve khoa

hoc cong nghe,tay nghe tu hoat dong dau tranh kinh te den dau tranh

chinh tri,dau tranh chinh tri thong qua cac to chuc nghiep doan,cong

doan tung buoc co y thuc giai cap,giac ngo giai cap va cao nhat la

su thanh lap Dang tien phong cua GCCN do la Dang cong san.GCCN la giai

cap tu cho tu no den cho la giai cap vi no.

*Tinh tat yeu va quy luat hinh thanh dac diem cua GCCN:

+QUy luat hinh thanh Dang:-The gioi:phong trao phong trao cong nhan

cong CNMac

-trong nuoc:phong trao cong nhan cong Chu nghia Mac va chu nghia yeu

nuoc

+dang cs la san pham cua su ket hop chu nghia mac voi phong trao cong nhan.

+Dang cong san:la Dang cua GCCN,Dang dung tren lap truong cua GCCN

*Moi quan he giua DCS va GCCN:

+Dang chinh tri dai dien cho 1 nhom loi ich nao do,hay Dang chinh tri

la to chuc cao nhat,voi GCCN do la DCS.Dai dien cho toan the dan toc

Viet Nam

+GCCN la co so XH,la giai cap cua Dang,la nguon bo sung luc luong cua

Dang,Dang la doi tien phong chien dau,tung buoc tham muu cua giai cap

,la bieu hien tap trung loi ich nguyen vong,tri tue cua GCCN va dan

toc.Can phai co 1 Dang chinh tri vung vang,kien dinh va sang suot, co

duong loi chien luoc va sach luoc dung dan the hien loi ich cua toan

giai cap va toan bo phong trao de GCCN co the hoan thanh su menh lich

su cua minh.

+Giua Dang va GCCN co moi quan he khong roi.voi 1 Dang cong san chan

chinh thi su lanh dao cua Dang chinh la su lanh dao cua giai cap.Dang

voi giai cap la thong nhat nhung Dang co trinh do ly luan va to chuc

cao nhat de lanh dao ca giai cap va dan toc vi the khong the nham lan

Dang voi Giai cap.

*Lien he voi su mang lich su cua GCCN VIet Nam:

+GCCNVN ra doi muon,gan lien voi cuoc khai pha thuoc dia cua thuc dan

Phap,GCCNVN ra doi truoc GCTS.

+GCCN truoc tiep doi dau voi GCTS la TS Phap khi ra doi,GCCNVN chiu

muon van kho khan,1 co 2 trong ap buc.vi vay GCCNVN nhan thuc ro su

giai phong dan toc.Su ket hop giua hai cuoc CMDT va Dchu ma cuoc giai

phong dan toc chinh la giai phong giai cap.

GCCNVN xuat than tu giai cap nong dan->mang nhung dac diem cua GCND

,mang tam tu nen san xuat nho,lam viec khong co ki luat.

+GCCNVN nhanh chong vuon len dam duong vai tro lanh dao CM nuoc ta ,

duoc nhung dieu kien:

-Sinh ra trong 1 dan toc co truyen thong yeu nuoc.O GCCNVN,noi nhuc

mat nuoc cong voi noi kho bi ap buc boc lot dan den loi ich cua giai

cap va loi ich dan toc ket hop lam 1 .GCCN ra doi trong khong khi soi

suc cua mot loat phong trao yeu nuoc va cac cuoc khoi nghia chong TD

Phap.Phong trao Can Vuong,cuoc khoi nghia cua Phan Dinh Phung,Hoang

Hoa Tham...

-Phong trao cong san va CN the gioi phat trien,cuoc CMT10 Nga bung no

thang loi va anh huong den phong trao DTDC o nuoc khac

+Vai tro lanh dao cua GCCN trong CMVN:

-Lich su VN da chung minh GCCNVN ra doi chua duoc bao lau,ngay ca khi

chua co Dang nao ma da to chuc 1 cach tu phat nhung cuoc dau tranh.

VD:cuoc bai cong cua 600 tho nhuom o cho lon nam 1992..1927 gan chuc

cuoc bai cong...1928-1929 nhieu cuoc bai cong nhu:Cong nhan xi mang HP,

soi Nam Dinh...Nhung cuoc dau tranh do da tac dong den cac tang lop khac

dai bieu la GCCN,cac tang lop nhan dan lao dong,thanh nien,sinh vien,lam

bon thong tri thuc dan hoang so.

-DCSVN ra doi la san pham cua su ket hop CNMac voi phong trao Cong nhan

va phong trao yeu nuoc.GCCNVN lanh dao CM thong qua doi tien phong cua

nuoc la DCSVN.Xet ve thanh phan xuat than thi nuoc ta co nhieu Dang vien

khong phai la cong nhan,nhung bat cu Dang vien nao cung phai dung tren

lap truong cua GCCN the hien o ly tuong,li luan Mac-Lenin va duong loi

CM.

-Trong cong cuoc xd dat nuoc qua do len CNXH hien nay,doi ngu cong nhan

VN bao gom nhung nguoi lao dong chan tay va lao dong tri oc hoat dong

san xuat trong cac nhanh cong nghiep va thuoc cac doanh nghiep nha nuoc,

hop tac xa...

-cong cuoc doi moi dnuoc,dinh houong XHCN do Dang ta khoi xuong va lanh

dao da thu duoc nhung thanh tuu to lon,co y nghia rat quan trong.GCCN

dang di dau trong xd XH moi nhat la trong viec xd csvc-kt nham thuc hien

dan giau nuoc manh.

=>do la bang chung chi ro nang luc lanh dao cua GCCN nuoc ta.

cau4:de hoan thanh su menh lich su cua gccn, can dam bao nhung nhan to chu quan nao? lien he voi SMLĐọc truyện này MIỄN PHÍ!