cau2:phan tich nhung dieu kien kinh te xa hoi, tien de tu tuong van hoa cho su ra doi cua cnxhkh?

2.3K 1 0

Cau2: phan tich nhung dieu kien kinh te xa hoi, tien de tu tuong van hoa cho su ra doi cua cnxhkh?

cnxh la nhu cau va hoat dong thuc tien cua nhan dan lao dong trong qua trinh san xuat ngay

cang xh hoa va trong qua trinh thuc thi dan chu. do la 1 phong trao dau tranh cua nhan dan

lao dong. chong che do tu huu ap buc boc lot bat cong doi quyen dan chu de nhan dan hoan

toan duoc giai phong. do la nhung uoc mo ly tuong cua nhan dan lao dong ve 1 che do xh ko

co ap buc, boc lot, bat cong, ngheo nan, lac hau, chien tranh. trong do nhan dan lao dong

duoc giai phong. cnxh voi tu cach la nhung tu tuong ly luan hoc thuyet ve giai phong con

nguoi, giai phong xh khoi che do tu huu ap buc, boc lot, ngheo nan, lac hau, ve viec XD 1

XH moi. trong do nhan dan lao dong la nguoi lam chu nhung tlsx, ko gia cap, ko ap buc, bat

cong, 1 xh cong bang, dan chu, van minh , hanh phuc.

* cnxh voi y nghia la 1 che do xh ma nhan dan lao dong xd tren thuc te duoi su lang dao cua

dang tien phong cua gccn hien dai.

* cnxhkh la 1 y nghia - ve mat ly luan nam trong khai niem"cnxh", la 1 trong 3 bo phan hop

thanh cua CN MAC le nin, nghien cuu su van dong xh nhan thu tieu cntb va xd 1 xhcn, tien

toi xd xhcscn.

* CN mac noi chung va CNxhkh noi rieng ra doi tren nhung dieu kien va tien de sau.:

- nhung tien de kt-xh quyet dinh cho su ra doi cua cnxhkh la su phat trien cua phuong

thuc san xuat tbcn va su truong thanh cua gccn.

- Vao nhung nam 40 cua the ki 19,phat trien san xuat TBCN da phat trien manh me,gan

lien voi su ra doi &lon anh cua GCTS.GCTS co su gia tangnhanh chong ve so luong va su chuyen

doi ve co cau.VD: ty trong CN cong mghiep da tang dang ke va tro thanh bo phan hat nhan cua giai cap. cntb da boc lo ro ban chat va nhung mau thuan von co cua no. do la mau thuan giua llsx da duoc xh hoa cao voi che do chiem huu tu nhan tbcn ve tlsx. mau thuan do ngay cang tro nen khong dieu hoa va duoc bieu hien ra ngoai xa hoi la mau thuan giua gccn va gcts ngay cang gay gat.

- trong thoi ky nay gcvs da truong thanh va buoc len vu dai voi tu cach la 1 luc luong chinh tri doc lap trong cuoc dau tranh chong gcts. tieu bieu la nhung cuoc khoi nghia cua cong nhan liong o phap 1831-1834, cong nhan det xiledi o duc nam 1844 va dac biet la phong trao hien chuong o Anh 1838-1848, la phong trao CM to lon dau tien. thuc su co tinh chat quan chung va co hinh thuc chinh tri nhung phong trao do da cung capnhung bai hoc cho su khai quat ly luan dong thoi cung dat ra yeu cau buc thiet phai xay dung 1 he thong ly luan khoa hoc, Cm de soi duong cho su phat trien cua phong trao.

=>doi hoi phai co ly luan tien phong dan duong.

- Tien de van hoa-tu tuong:

- dau the ki 19 nhan loai da dat nhieu thanh tuu to lon tren linh vuc khoa hoc,VH va tu tuong

- trong KHTN:nhung phat minh tron linh vuc VAt ly va sinh hoc da tao ra buoc phat trien dot pha mang tinh CM.VD: phat minh ve dinh luat bao toan va chuyen hoa nang luong,hoc thuyet tien hoa,hoc thuyet ve te bao,giup cho viec hoan thanh cac quan diem duy vat va bang chung cua CNMac, va la cuoc song tien tien de kiem chung.

- trong triet hoc &KHXH: su ra doi cua triet hoc co dien Duc voi ten tuoi cac

nha triet hoc vi dai:Heghen,Phoiobac, cua kinh te chinh tri hocco dien Anh:D.Ricacdo;

cua CNXH ko tuong phe phan:Ximong,phurie va ooen.

-trong linh vuc tu tuong:la nhung gia tri cua CNXH ko tuong dac biet la CNXH ko

tong phe phan Phap va Anh voi 3 nha tu tuong: Xanh xiMong,Phurie,Ooen.

=>Nhung gia tri KH cong hien ma cac ong d lai da tao ra tien de cho cac nha tu tuong

cac nha KH the he sau ke thua.

cau2:phan tich nhung dieu kien kinh te xa hoi, tien de tu tuong van hoa cho su ra doi cua cnxhkh?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!