Ty gia hoi doai

1.8K 0 1

Ty gia hoi doai.

khai niem ty gia hoi doai.

k/n: La gia ca cua dong tien nuoc nay the hien bang dong tien nuoc khac. Ty gia chinh la su so sanh gia tri giua dong tien cua cac nuoc voi nhau.

Co 2 phuong phap yet ty gia:

+ Phuong phap yet ty gia truc tiep bieu hien gia tri mot don vi ngoai te bang cac don vi ba?n te. Ky hieu E(A/B) = x, 1B = xA

+ Phuong phap yet ty gia gian tiep: la Phuong phap bieu hien ty gia cua mot don vi ba?n te bang cac don vi ngoai te.

cac loai ty gia

ty gia danh nghia va ty gia thuc.

ty gia danh nghia: la ty le trao doi so luong tuyet doi giua 2 dong tien. Hay noi cach khac, ty gia danh nghia la gia ca cua mot dong tien duoc bieu thi thong qua dong tien khac ma chua de cap den tuong quan suc mua hang hoa va dich vu giua chung.

Ty gia thuc: bang ty gia danh nghia duoc dieu chinh boi tuong quan gia ca trog nuoc va nuoc ngoai. Tuong quan giua ty gia thuc Er va ty gia danh nghia E dc bieu dien nhu sau : Er = EP*/P. ty gia thuc la thuoc do day du suc canh tranh hang hoa cua mot nuoc voi hang hoa nuoc ngoai ve Phuong dien gia ca

ty gia song Phuong, ty gia trung binh

ty gia song Phuong : la ty gia giua 2 dong tien, phan anh ty le trao doi giua hai dong tien tren cac thi truong ngoai hoi.

Ty gia trung binh hay ty gia hieu qua : ty gia binh quan phan anh su thay doi binh quan gia tri cua 1 dong tien voi tat ca cac dong tien con lai va dc bieu dien duoi dang chi so.

2.3 ty gia giao ngay vat y gia ky han.

- ty gia giao ngay la ty gia dc xac dinh vao ngay hom nay va viec tien hanh thah toan xay ra trong vong 2 ngay lam viec tiep theo

- ty gia ky han la ty gia dc thoa thuan vao ngay hom nay nhung viec thanh toan xay ra sau do tu 3ngay lam viec tro len

Ty gia hoi doaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!