tac dong cua ty gia doi voi nen kinh te

1.8K 0 0

tac dong cua ty gia doi voi nen kinh te.

tac dong den hoat dong ngoai thuong

khi ty gia bien dong , no se lam cho gia ca hang hoa xuat nhap khau da't hoac re? di mot cach tuong doi tu do anh huong den khoi luong hang hoa xuat nhap khau va kim ngach ngoai thuong.

Khi ty gia tang lam cho gia hang xuat khau tinh bang ngoai te re hon tren thi truong quoc te do do lam tang kha nang canh tranh ve gia , de tim kiem thi truong tieu thu( khoi luong hang xuat khau va kim ngach xuat khau tang. Nhap khau giam vi gia nhap khau ban bang dong ban te tren thi truong trong nuoc tang. Viec nay dan den can can thuong mai dc cai thien, luong ngoai te chuyen vao trong nuoc co xu huong tang len. Do do pha gia hay giam gia noi te la bien phap cai thien can can thuong mai,can can vang lai, can can thanh toan quoc te.

Trong TH ty gia hoi doai giam, tac dong cua no doi voi ngoai thuong de theo xu huong nguoc lai.

tac dong den muc gia ca trong nuoc.

ty gia bien dong se anh huong den muc hang hoa nhap khau ban tren thi truong noi dia tu do co tac den muc gia ca trong nuoc.

Su tac dong dc the hien qua cong thuc:

CPI = ±P +(1- ±)EP*

Trong do: CPI: chi so gia tieu dung

± : ty trong hang hoa tieu dung noi dia

1- ±: ty trong hang hoa tieu dung nhap khau

P: gia hang noi dia.

P*: gia hang nhap khau.

E: ty gia.

Cong thuc tren cho thay, khi ty gia tang , chi so gia tieu dung tang va khi ty gia giam, CPI se giam.

tac dong den moi truong dau tu nuoc ngoai.

- ty gia on dinh thuc day dau tu quoc te vi khi ty gia on dinh se han che duoc nhung rui ro trong dau tu quoc te, nguoi dau tu co the du doan duoc ket qua kinh doanh. Nguoc lai , ty gia bien dong se lam cho ket qua kinh doanh tro nen khong chac chan, lam phat sinh cac )*° ± è %

&

ª

J

-

˜

P ¶ á õ12üøüñüíüíüíéíéíüéçéüUhtPthrUq

jàðh‰'Ûh˜[&h‰'Û*N &

ª

N

œ

ä

8

˜

þ

< P ¶ á 2ýõíííõååÜÜÜÜÜÜÜåõý„h^„hgdrUq

&

FgdrUq

&

Fgd‰'Û

&

Fgd‰'Û2þrui ro do do han che dau tu, kim ham tang truong.

tac dong cua ty gia doi voi nen kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!