Noi dung cua can can thanh toan quoc te

3.6K 1 0

Noi dung cua can can thanh toan quoc te.

Khai niem: can can thanhtoan quoc te cua mot nuoc la mot bang can doi ghi lai tat ca cac giao dich kinh te cua mot nuoc voi cac nuoc trong mot giai doan nhat dinh (thuong la 1nam). No la bang ghi nhan cac luong di chuyen tien te, hang hoa, dich vu vao ra cua 1 quoc gia

tai khoan thuonng xuyen

khoan muc hang hoa: phan anh gia tri hang hoa xuat nhap khau cua 1 nuoc voi cac nuoc khac.

Trao doi dich vu: xac dinh trao doi dich vu cua mot nuoc voi phan con lai cua the gioi. Cac dich vu chu yeu la dich vu lien quan den xuat khau hang hoa (bao hiem, van tai bien....), cac dich vu du lich

Thu nhap dau tu phan anh thu nhap nhan dc boi nhung nguoi cu tru trong nuoc tu dau tu cua ho o nuoc ngoai va thu nhap thanh toan cho nguoi nuoc ngoai tu khoan dau tu vao trong nuoc.

tai khoan von (can can von): phan anh luong von di chuyen cuamot nuoc voi cac nuoc khac.

sai lech thong ke the hien cac sai sot trong viec tinh toan cac giao dich khong dc ghi chep. Cac giao dich nay chu yeu lien quan den kinh te ngam nhu buon lau, cac hoat dong phi phap khac.

can can giao dich du tru chinh thuc: khoan muc nay bang can can vang lai cong can can von

anh huong cua tinh trang can can thanh toan quoc te doi voi cung ung tien te.

can can thanh toan quoc te la tam guong phan chieu moi hoat dong kinh te doi ngoai cua mot nuoc voi cac nuoc khac.

Neu boi chi can can thanh toan keo dai dan den thu nhap trong nuoc mat dan, von ngoai te se chi ra nuoc ngoai nhieu hon,gia tri dong noi te so voi dong ngoai te giam sut... trong tinh hinh do, cac nuoc phai han che nhap khau, thang bang can can thanh toan quoc te, on dinh bang doi ngoai.

+ can can thanh toan vanng lai bi tham hut thuong dc bu dap bang can can von( su dung von khong hieu qua se tiem an mot kha nang khung hoang tai chinh, khung hoang kinh te

Neu boi thu ngan sach keo dai, nuoc co boi thuu se tang du tru quoc te mot cah co he thong va quy nay co the duoc su dung de mua hang hoa tieu dung trong hien tai, su dung lang phi.

( su mat can doi trong can can thanh toan quoc te co anh huong xau den nen kinh te ( co bien phap can thiep giu thang bang can can thanh toan:

- khac phuc boi chi bang chinh sach tien te that chat, chinh sach tai chinh han che, giam gia tri dong tien trong nuoc, thu hut von nuoc ngoai...

Noi dung cua can can thanh toan quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!