Cac yeu to anh huong den ty gia hoi doai

11.4K 1 3

Cac yeu to anh huong den ty gia hoi doai.

cac yeu to anh huong den ty gia dai han.

A, lam phat ( muc gia ca tuong doi giua hai nuoc): dung thuyet ngnag gia suc mua. (PPP). Thuyet nay khong giai thich dc day du bien dong cua ty gia vi:

- thuyet PPP gia thiet rang moi hang hoa deu giong y nhu nhau o ca hai nuoc, nhung gia thiet nay khong phai bao gio cung dung voi cac chung loai hang hoa khac nhau.

- nhieu hang hoa va dich vu khong dc mua ban qua bien gioi nhu nha cua, dat dai va dich vu nhu nha hang, cat toc... Do vay, mac du ngay ca khi gia ca cua nhung mat hang do co the tang len nhung rat it co tac dong den ty gia.

- cac quan he thuong mai quoc te phai chiu chi phi giao dich nhu van chuyen , bao hiem.

Ve lau dai , mot su tang gia ca hang hoa cua mot nuoc (tuong doi so voi nuoc ngoai) lam cho dong tien nuoc nay giam gia; nguoc lai, su giam xuong cua muc gia tuong doi cua mot nuoc lam cho dong tien nuoc do len gia

b, chinh sach ngoai thuong: thue quan( thue nhap khau) va quota ( han che khoi luong hang ngoai nhap)

- khi mot nuoc ap dung 1loai thue quan hoac quota voi hang nhap khau se lam tang nhu cau ve hang noi dia, ba?n te co xu huong tang gia boi vi hang noi se tiep tuc dc ban tot ngay ca khi dong ban te len gia

( ap dung thue quan va quota, ve lau dai lam cho ba?n te len gia, tuc la ty gia giam

c, ung xu cua cong chung: su ua thich hang noi hay hang ngoai

- neu su ua thich hang ngoai tang thi cau ve hang nhap ngoai tang lam cho ngoai te tang gia vi hang ngoai se dc ban tot ngay ca voi gia tri cao cua dong ngoai te. Neu cau ve hang xuat khau cua mot nuoc tang len ve lau dai lam cho dong tien cua nuoc do tang gia.

d, nang suat lao dong va muc thu nhap giua cac quoc gia

-neu nang suat lao dong cua mot nuoccao hon nuoc khac thi gia hang noi te cua nuoc do co the ha tuong doi so voi hang ngoai ma van thu dc lai ( cau ve hang noi te tang va dong noi te co xu huong tang. Nguoc lai, neu nang suat lao dong cu mot nuoc thap hon nuoc khac thi hang hoa nuoc do tro nen tuong doi dat hon va dong tien cua nuoc do co xu huong giam

( ve lau dai, nang suat lao dong cu mot nuoc cao hon tuong doi so voi nuoc khac dan den dong tien nuoc do tang gia.

cac nhan to anh huong den ty gia trong ngan han

a, muc lai suat so sanh o hai nuoc: thay doi muc lai suat o hai nuoc anh huong den ty gia dua tren dieu kien ngang gia lai suat. Dieu kien ngang gia lai suat dc phat bieu rang, lai suat trong nc bang lai suat nuoc ngoai tru di muc tang gia cua dong noi te, hay lai suat trong nuoc bang lai suat nuoc ngoai cong muc tang gia du tinh cua dong ngoai te. (Et- E0)/E0 = i- i* = "E

trong do : Et: ty gia du tinh

E0: ty gia hien hanh.

i; lai suat trong nuoc (noi te)

i*: lai suat nuoc ngoai (ngoai te)

yeu to anh huong den su bien dong ty gia la :

- thay doi lai suat nuoc ngoai (i*): tang lai suat nuoc ngoai lam tang loi tuc du tinh cua tien gui nuoc ngoai va lam cho ngoai te tang gia (E tang). Su giam lai suat nuoc ngoai lam giam loi tuc du tinh cua tien gui nuoc ngoai va lam cho dong ngoai te sut giam.

- thay doi lai suat trong nuoc (i). su tang len cua lai suat trong nuoc lam tang loi tinh du tinh ve tien gui trong nuoc va lam cho noi te tang gia. Mot su sut giam cua lai suat trong nuoc (i) lam cho loi tuc du tinh ve noi te giam va noi te giam gia

b, thay doi trong ty gia du tinh

- mot su giam xuong cua ty gia du tinh trong tuong lai la giam loi tuc du tinh cua tien gui nuoc ngoai va lam cho cung noi te tang gia.

- mot su tang len cua ty gia du tinh lam cho loi tuc du tinh ve tien gui nuoc ngoai tang len va noi te giam gia.

c, su thay doi trong muc cung tien te.

Gia su NHTW quyet dinh tang cung tien te de giam that nghiep, thuc day tang truong kinh te.

cung tien te cao len se dan den dong ban te giam gia trong dai han va do do ty gia tuong lai du tinh cao hon. Ket qua la lam cho tang loi tuc du tinh ve tien gui nuoc ngoai voi bat ky mot ty gia hien hanh da cho nao.

Hon nua, cung tien te cao hon se dan den muc cung tien thuc te cao hon( lai suat trong nuoc giam, dieu nay lam giam loi tuc du tinh ve tien gui trong nuoc, ket qua la viec tang ty gia.

Cac yeu to anh huong den ty gia hoi doaiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!