Cac nhan to anh huong den luong tien cung ung

7.5K 0 0

Cac nhan to anh huong den luong tien cung ung MS= {(1+c)/ (rd+re+c)}* MB

- luong tien co so MB: MB tang ( MS tang

- he so nhan tien m2:

+ ty le du tru bat buoc: khi ty le DTBB tang len hay giam cuong, ngan hana thuoc doi tuong duy tri DTBB phai thu hoi cac khoan vay or ban chung khoan (hoac co kha nang mo rong cho vay) de khoi phuc lai tinh trang can doi cua bang tong ket tai san theo yeu cau du tru moi. Hanh dong nay dien ra trong ca he thong va lam cho luong tien gui tang len or giam xuong va do do luong tien cung ung tang len or giam xuong

+ ty le du tru du thua: khi ngan hang quyet dinh tang ty le du tru du thua cho cac nhu cau can thiet cho hoat dong cua no co y nghia la so du tru de tao tien gui giam. Voi anh huong trong toan he thong, hanh dong nay se lam giam tien gui va do do ma luong tien cung ung cua toan bo nen kinh te giam xuong

+ ty le su dung tien mat cua cong chung: khi ty le nay tang co nghia la nguoi gui tien co nhu cau rut tien mat tren tai khoan tien gui khong ky han nhieu hon. Dieu nay lam giam kha nang mo rong tien gui cu he thong ngan hang, lam giam luong tien cung ung. Moi quan he nay luon dung trong dieu kien tong cua ty le du tru bat buoc va du tru du thua nho hon 1.

+ ty le tien gui co ky han (t) va chung tu no ngan hang (b): hai yeu to nay ti le thuan voi m2. voi cac nhan to khac khong doi, neu ty le t tang len se lam m2 tang len. Mac du ton tai o ca tu so lan mau so cua he m2 nhung trong khi tang them mot luong la rt"t ma rt <1 nen "t > rt"t ( tu so tang nhanh hon mau so ( he so m2 tang len. Khi ty le b tang lent hi m2 tang len.

2. kha nang kiem soat luong tien cung ung cua NHTW

Ngan hang trung uong anh huong den khoi luong tien cung ung thong qua viec kiem soat cac yeu to: du tru bat buoc, lai suat tai chiet khau va co so tien khong vay MBn la co so tien dc hinh thanh qua cac hoat dong dieu tiet chu dong cua NHTW trong nghiep vu thi truong mo.

Ngoai NHTW, khoi luong tien cung ung con chiu tac dong manh me cua he thong NHTM thong qua ty le du tru du thua. Ty le du tru du thua lai chiu anh huong cua nhu cau su dung tien mat cua cong chung va muc lai suat thi truong hien hanh. Yeu to lai suat con anh huong den nhu cau vay cua cong chung dong thoi chiu anh huong den co so tien di vay DL.

NHTW chi co the anh huong gian tiep den luong cung ung va hieu qua cua nhung tac dong gian tiep nay tuy thuoc vao co che chuyen tai tac dong do trong nen kinh te. Den luot minh co che nay lai phu thuoc vao muc do phat trine cua thi truong tai chinh, hieu qua hoat dong cua he thong ngan hang thuong mai, va kha nang quan ly cua ban than ngan hang TW

Cac nhan to anh huong den luong tien cung ungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!