Cac che do ty gia

1.8K 0 0

Cac che do ty gia

che do ty gia co dinh

che do ti gia co dinh la che do ty gia ma trong do NHTW buoc phai can thiep tren thi truong ngoai hoi de duy tri ty gia xung quanh ty gia co dinh (ty gia trung tam) do cac NHTW xac dinh trong 1 bien do hep da dinh truoc.

Trong lich su da ton tai ba loai ty gia co dinh

Ty gia co dinh theo ba?n vi vang.

Che do ty gia co dinh bretton woods

Che do ty gia "neo cu'ng"

trong TH khong the can thiep NHTW phai dieu chinh ty gia trung tam, pha gia hoac nang gia.

Uu diem:

+ ty gia on dinh do do gop phan on dinh gia ca trong nuoc va on dinh kinh te

+ thuc day thuong mai va dau tu quoc te do han che nhung rui ra ve bien dong ty gia va do co su rang buoc lan nhau giua cac nuoc.

+ che do ty gia co dinh buoc chinh phu phai co ky luat trong viec hoach dinh va thuc thi chinh sach vi~ mo nham tranh tinh trang can kiet du tru ngoai hoi hoac luong tien cung ung tang qua lon.

+ han che tinh trang dau co ngoai te gay bat on nen kinh te vi nguoi dau co khong co tam ly trong cho su bien dong ve ty gia

Han che

+ ty gia co dinh co the sai lech voi ty gia dc xac dinh dua tren cac thong so co ban (ty le lam phat, muc lai suat , tang truong kinh te....) do do se hanc he tac dong tich cuc cua ty gia hoi voi nen kinh te.

+ du tru quoc te cua NHTW co the bi can kiet do NHTW phai ban ngoai te tren thi truong ngoai hoi de giu ty gia on dinh.

+ NHTW khong dc chu dong trong viec thuc hien chinh sach tien te, bi chi phoi boi cac yeu to ben ngoai, chinh sach tien te tro nen kem hieu qua.

che do ty gia tha noi tu do

trong che do nay , ty gia dc xac dinh hoan toan tu do theo quan he cung cau tren thi truong ngoai hoi ma khong co su can thiep cua NHTW.

Uu diem

+NHTW khong phai wan tam den tinh trang can can thanh toan quoc te, can can se tu dong dieu chinh de dat trang thai can bang. Dieu kien cua co che tu dieu chinh nay la ty gia phai tac dong manh den xuat nhap khau nhay cam voi ty gia

+ dam bao tinh doc lap cua chinh sach tien te, khong chiu anh huong boi yeu to ben ngoai

+ che do ty gia tha noi lam cho nen kinh te tro nen doc lap, cho phep cac nen kinh te thich nghi dc nhung anh huong cua cu soc ve gia ca tu ben ngoai

+ ty gia tha noi gop phan on dinh kinh te vi khong phai khac phuc hau qua lam phat nhu trong che do ty gia co dinh.

Han che: ty gia bien dong de gay rui re cho cac hoat dong kinhte quoc te. Tuy nhien cac nuoc theo che do nay deu co gang on dinh ty gia de on dinh kinh te mac du khong an dinh ty gia.

che do ty gia tha noi co quan ly

la che do ma trong do ty gia bien dong theo quan he cung cau cua thi truong va NHTW co tien hanh can thiep tren thi truong ngoai hoi nham anh huong lent y gia nhung NHTW khong cam ket duy tri mot ty gia co dinh hay bien do dao dong nao xung quanh ty gia trung tam.

Uu diem: ty gia tuong doi on dinh do do gop phan on dinh kinh te, thuc day cac quan he kinh te quoc te. Dam bao tinh doc lap tuong doi cua chinh sac tien te, han che dc nhung anh huong do cac cu soc tu ben ngoai den nen kinh te.

Han che:

+ NHTW phai co luong ngoai te du manh de can thiep vao thi truong khi can thiet va phai xac dinh muc do can thiep phu hop, neu khong se tro thanh che do ty gia co dinh.

+ Che do ty gia dc the hien cu the trong cac co che dieu hanh ty gia khac nhau. Noi dung cua co che dieu hanh ty gia bao gom:

+ dong tien luu thong

+ co cu ty gia

+ thi truong ky han

+ cac loai co che dieu hanh ty gia: co che tien ba?n vi

co che ty gia co dinh co dieu chinh va qui dinh bien do dao dong.

Co che ty gia truot

Co che tha noi co quan ly khong thong bao truoc ty gia.

Co che ty gia tha noi doc lap

Co che ty gia khong qui dinh dong tien phap dinh rieng.

Cac che do ty giaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!