תיאור הדמויות והאחוזה

 הדמות של הארי; הארי סטיילס

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של הארי; הארי סטיילס

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של ג'סי; אמה ווטסון

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של נייל; נייל הורן

הדמות של אלכס; אוסטין מאהון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של אלכס; אוסטין מאהון

♡♡♡

תיאור הבית

תיאור הבית♥

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

האחוזה

המרפסת


המדרגות(1)

הסלון(2)

המדרגות(3)


המסדרונות


המטבח


שולחן האוכל


חדר עונשים

החדר של לואי


החדרים של הזונות


המקלחות של הזונות


המשרד של מר טומלינסון

Doll \\ Larry StylinsonRead this story for FREE!