תיאור הדמויות והאחוזה

 הדמות של הארי; הארי סטיילס

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של הארי; הארי סטיילס

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

הדמות של מר טומלינסון; לואי טומלינסון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של ג'סי; אמה ווטסון

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

הדמות של אמנדה; קייט אפטון

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Doll \\ Larry StylinsonRead this story for FREE!