co cau to chuc quan tri

4.8K 0 2

Một số cơ cấu tổ chức quản trị

4.4.1 cơ cấu trực tuyến

đạc điểm

• nhà quản trị ở mỗi tuyến có toàn quyền quyết định và lãnh đạo tất cả các chức năng nhiệm vụ thuộc tuyến mình phụ trách

• Các mối liên hệ trong tổ chức được thực hiệntheo một đường thẳng

• Người thừa hành trong tổ chức chỉ chịu sự lãnh đạo của một cấp chỉ huy trực tiếp

Ưu điểm

Cấu trúc đơn gianr gọn nhè thích hợp với quy mô nhỏ

Dễ kiểm soát,diều chỉnh

Tập trung được quyền lực quản trị

Nhược điểm

Hạn chế sử dụng chuyên gia vào lĩnh vực quản trị

Mói liên hệ giưa các dơn vị, cá nhân khác tuyến rất cồng kềnh vì phải đi theo đường vòng

4.4.2 cơ cấu chức năng

Đặc điểm

Nhiemj vụ quản trị được phân chia cho các dơn vị riêng biệt theo chức năng quản trị

Những người thừa hành cấp dưới đồng thời phải thực hiện mệnh lệnh từ nhiều cấp trên

Ưu điểm

Thu hút được các chuyên gia vào lĩnh vực quản trị

Giảm bớt gánh nặng về cong viec quan tri cho các nhà lãnh đạo to chức , do dó dễ thích hợp với các tổ hức quy mô lớn

Đảm bảo tính chuyen môn hóa trong lĩnh vực quản trị

Nhược điểm

Không đảm bảo chế độ một thủ trưởng

Cấp dưới phải thực hiện mệnh lệnh tử nhiều cấp trên nên khò thực hiện mệnh lệnh

Khó kiem soat phoi hop các hoạt đọng trong tổ chức

Tao nen các lợi ích chuyên biệt trong tổ chức

4.4.2 cơ cấu hỗn hợp

đặc điểm

nhiệm vụ quan tri dc phan chia theo chuc nag nhiem vu, vua dc phan chia theo tuyen quan tri

các dơn vị chức năng chỉ thuần túy làm nhiêm vụ chuyên môn, ko có quyền lãnh đạo cấp dươi

người thừa hành chỉ nhận lệnh của một cáp tren

Uu diem

Thu hút được các chuyên gia vào lĩnh vực quản trị

Giảm bớt gánh nặng về cong viec quan tri cho các nhà lãnh đạo to chức , do dó dễ thích hợp với các tổ hức quy mô lớn

Khac phục tình trạng Những người thừa hành cấp dưới đồng thời phải thực hiện mệnh lệnh từ nhiều cấp trên

Nhươc diểm

Còng kềnh

Khó thống nhất trong các hoạt đọng của tổ chức

Mất nhieuf thời gian đẻ các nhà quàn trị câp cao dua ra quyet dinh quan tri

Nhà quản trị phải xử lý các mối quan hệ phức tạp nảy sinh trong quá trình ra quyết định quan tri

4.4.3 cơ cấu ma trận

Dac diem

Nhiem vụ quan tri trong to chuc dc phan chia dong thoi theo chức năng quan tri và theo sản phảm, du an hoac phương trình hoặc theo tuyến

Moi nhom nguoi thua hanh phai chịu sư chi huy của 2 cấp;cáp lanh dao chuc năng và cáp lãnh dao tuyen

Uu diem

Bao dam phat huy dc uu the của chuyên giathuoocj từng lĩnh vực vào hoạt đọng quan trị do có su phan nhganh theo chuc nang

Nhuoc diem

Do có 2 hệ thống chỉ huy cặp đoi nên dẽ dan den su tranh chap quyen luc o cac cap

4.4.4 co cau to chuc phan chia theo vi tri dia ly lanh tho

Uu diem

De thih ung voi nhung van de co tinh dia phuong

Hieu biet ve nhu cau khách hàng

Tao dieu kien dao tao nhung nha tong quan tri

Nhuoc diem

Can co nhieu nguoi co năng luc quan ly chung

Tao nen tinh trang trung lap trong to chuc

4.4.5 co cau to chuc phan chia theo san pham

Uu diem

Hieu ro ve san pham, dich u cung ung

De xac dinh loi nhuan doi voi tung sp

Phan dinh trach nhiem ro rang doi voi moi loai sp

Nhuoc diem

Tao nen tinh trang trung lap trong tổ chức

De tao nen su chia cat thi truong

4.4.6 co cau to chưc phan chia heo khach hang

Uu diem

Hieu ro nhu cau khach hang

De tim ra cac bien phap tac dong tốt ve tam ly doi voi khach hàng

Nhuoc diem

Can co nha quan ly va chuyen gia tham muuve cac van de cua khach hang

Cac nhom khach hang khong phai luon cung xac dinh ro rang

co cau to chuc quan triĐọc truyện này MIỄN PHÍ!