Astro- Hide & Seek

155 3 0
                         

kok kok kok kok
su mo ra
mok rik ka rak
bo il la

nan nan na
bit cho rom
ne gen na ra gas so
byol cho rom
byol cho rom
ne ge kot chi ges so
nun chi chen ni bol so
no rang kot chip pyos so

bo mi wan ni bol so
O.K jun bi wal lyo

su man nun sa ram
dus so ges so
no han na bak ke
an bo yos so
te yo nas so chom
mu ron ne ge
pa ne bo ryos so
not te me tol li nun
son u ro
jong wak ki
jo jun nes so ges so
yong gi nes so
go bek kal ken
nam ja dap ken nol

sum bak kok jil
sul le gat chi
ship ge jap pi
shi nun nan ji
ha ji man ne nu nen
jap pi go nan
na jik do nol
cha bu ro da ni ji

mul ku ro mi shis
son gang ta res so
no mu yep po
cham mul su op so Fly Fly

kok kok
su mo ra
mok rik ka rak
bo il la
nu gu bo da bin
nal no ra so
o di dun
jit cha jus su wis so

sa ram du ri mol la
bwa do na
nun tak bo myon nal ji
yot tok ke no mol la
chu byon nes
so jel yep po so jal
ji nun net
cha jum myon ba ro
ku ge not je
a jik gos sek kan
ni nuk kim
shil chi yan
nan ne ga nuk kin
gam jong gut de ro
pyong sengi de ro
gan chik ka go ship po
kut ka ji Girl

o ru ji mot tal
sa ni ret do
gip pil ko nom mo ga
bo ges so
ching gu du ri
mo du wan
dwen da go mal lyo do
mal li myon do
ha go ship pun gurl
cha jon shim te
mu nun na ni ya
sol jik ka ge
ni ga cho wa
so mit chi ges so

non bit chi na
nun gol a ra
nun bit chi da
rerng gok gat ta
nu ga mo ra don ga ne
ne ga pan da ne
no ye mas so gu ro
mu dan neng da ne

mul ku ro mi shi
song gang tal hes so
no mu yep po
cham mul su op so Fly Fly

kok kok
su mo ra
mok rik ka rak
bo il la
nu gu bo da bin
nal no ra so
o di dun
jit cha jus su wis so

nan nan na
bit cho rom
ne gen na ra gas so
byol cho rom
byol cho rom
ne ge kot chi ges so
nun chi chen ni bol so
no rang kot chip pyos so

bo mi wan ni bol so
O.K jun bi wal lyo

pal jun no
chop pa ran bo ra sek
mu ji get cho rom
no rul man na go mel
me i ri se ru wo o
hwol hwol
chok ku rum wi rul
na ra gan da a (hwu ye)

nan nan na
bit cho rom
ne gen na ra gas so
byol cho rom
byol cho rom
ne ge kot chi ges so
nun chi chen ni bol so
no rang kot chip pyos so

bo mi wan ni bol so
O.K jun bi wal lyo

kok kok
su mo ra
mok rik ka rak
bo il la
nu gu bo da bin
nal no ra so
o di dun
jit cha jus su wis so
(Oh Babe You u)

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now