joke 2

66 0 0
                  

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Tagalog Qoutes And JokesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon