noi dung GCCN va GCND va tang lop khac

6.5K 6 1

Câu 14: Phân tích tính tất yếu, nd và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa GCCN và GCND và các tầng lớp lđ khác trong CM XHCN?

a)   Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa GCCN với GCND  và các tầng lớp lđ khác trong CM XHCN.

-      Tính tất yếu của liên minh: nếu ko thực hiện liên minh chặt chẽ với GCND  và các tầng lớp lđ khác thì giai cấp công nhân ko thể giữ vững được chính quyền nhà nước.

b)   Cơ sở khách quan của việc xây dựng khối liên minh:

-      Trong XH TBCN, họ đều là những người lao động, đều bị áp bức, bóc lột.

-      Trong quá trình xây dựng CNXH, nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất của nhiều ngành, nghề,..nhưng trong đó CN và NN là 2 ngành sản xuất chính trong XH. Nếu ko có sự liên minh chặt  chẽ giữa công nhân và nông dân thì 2 ngành kinh tế này cũng như các ngành, nghề khác ko thể phát triển được. CN tạo ra những sản phẩm phục cụ cho NN và các ngành nghề khác. NN tạo ra lương thực, thực phẩm phục vụ cho toàn Xh, tạo ra nông sản phục vụ cho Cn. LêNin khẳng định : “Công xưởng Xh hóa sẽ cung cấp sản phẩm cho nông dân và nông dân sẽ cung cấp lại lúa mì. Đó là hình thức tồn tại duy nhất có thể được của Xh –XHCN, là hình thức duy nhất xây dựng CNXH.”

-      Xét về mặt Chính trị- Xh, họ là lực lượng chính trị to lớn trong xây dựng, bảo vệ chính quyền nhà nước, trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc.

c)   Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa GCCN với GCND  và các tầng lớp lđ khác trong CM XHCN.

+ Nội dung :

-      Liên minh về chính trị: Trong quá trình xây dựng CNXH, họ phải cùng nhau tham gia vào chính quyền nhà nước từ cơ sở đến trung ương, cùng nhau bảo vệ XHCN và mọi thành quả cách mạng, là cơ sở vững chắc để xd nhà nước XHCN ngày càng vững mạnh.

-      Liên minh về kinh tế: phải kết hợp đúng đắn giữa 2 giai cấp. Hoạt động kinh tế phải vừa bảo đảm lợi ích của nhà nước, của Xh, đồng thời phải thường xuyên quan tâm tới lợi ích của giai cấp nông dân. Nếu biết kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế của các giai cấp trong xã hội, thì liên minh trở thành động lực to lớn thúc đẩy XH phát triển, ngược lại nó trở thành lực cản đối với sự phát triển của Xh

d)   Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh giữa GCCN với GCND  và các tầng lớp lđ khác trong CM XHCN.

-      Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp CN. LêNin cho rằng: “…chỉ có sự lãnh đạo của gai cấp vô sản mới có thể giải phóng quần chúng tiểu nông thoát khỏi chế độ nô lệ tư bản và dẫn họ tới CNXH.”

-      Phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện: GCCN phải bằng những việc làm cụ thể để cho giai cấp nông dân thấy rằng đi với giai cấp vô sản có lợi hơn đi với giai cấp tư sản, có như vậy khối liên minh mới bền vững lâu dài.

-      Kết hợp đúng đắn các lợi ích: Giai cấp CN và g/c Nd có những lợi ích cơ bản là thống nhất, họ đều là những người lđ, đều bị bóc lột dưới  CNTB. Sự thống nhất  lợi ích này tạo diều kiện thực hiện sự liên minh giữ họ. Giai cấp CN đai diện cho phương thức sản xuất mới cộng sản chủ nghĩa. Giai cấp nông dân gắn với chế độ tư hữu nhỏ cho nên giữa họ xuất hiện mâu thuẩn. LêNin cho rằng: “ Chúng ta phải để cho nông dân , với tư cách người sản xuất nhỏ, có được một phạm vi tự do khá lớn. không nâng cao kinh tế nông dân, chúng ta ko thể giải quyết được vấn đề lương thực. Cần phải có những nhượng bộ nhất định đối với nông dân.”

Mác - Lê NinĐọc truyện này MIỄN PHÍ!