Japans økonomi behov, The Koyal Group financial economy warning

23 0 0

Kild

OLkanværeakkurathvaJapansøkonomimå

Deninternasjonale olympiske komitéharannonsertatTokyovilvære vertsommerleker2020.(IstanbulogMadridvardenest beste.)Japansaksjemarkedeteropppånyhetene-selv ompositivvekstrevisjonerhjalpogså

KommentatorerharalleredebegyntvarslingavOlympic"forbannelsen":atkostnadeneforbundetmedhostingspilloftelangthøyereennforventetogatfordeleneermindrebetydeligeoglangvarigeennannonsert.MenTokyo2020kanbarevise seg for åværeetunntaktildenneregelen.IOCSavgjørelsekunnehjelpeJapanimplementerestatsministerShinzoAbesøkonomisk agendaenvedøktvirksomhettillitogøkeinnenlandskeinvesteringerutgifter

IteorienerOLenmulighetforbyeråinvesteretransportinfrastruktur,ryddeoppnedslitteområderogfremmeturisme.Dettefungerernoen ganger.Jeg harværtregelmessigbesøkerParkCity,Utah,desistetotiåreneogkanbevitneatdethargottenvisiblyrikeresidendetvertmangearrangementerunderVinter-OL2002.

Vanligvisimidlertiderhostingspillenproblemfri.TheEconomistrapportererat"hverenestespillsiden1960harikkekostnadenemålet"ogat"dengjennomsnittligeoverløpharværtenheidundrende179"prosent.PricewaterhouseCoopersgjordeenstudiepåkostnadeneogfordeleneavOL, ogfantatde flestevertsbyenetapepenger.Montrealfikksådårligbrentfra1976Sommerspillatborgeremåttebetaleenspesiellavgiftsdirektoratetskatti40år.LosAngelesfikkenheftyresultatfra1984arrangementet,menbarefordidetlot væreå gjøreslagsinvesteringersomerment for åøkevertbyenslangsiktigøkonomiskvekst.

I motsetning tilParkCity,Lillehammer,Norwayoverinvestedihotellerogskianleggiårenefremtilsin1994spill,utbredtkonkurserogdistressed-aktivumsalg.Mangeavstadionenebyggetfor2004AthenOLliggeforlatteogvandalisert,menssikkerhetstiltakfor2012London-OLfratattmangesmåbedriftertrafikkogselvtvungetnoenålukke.

Japans økonomi behov, The Koyal Group financial economy warningFree Stories You'll Love