bai tap pascal

12.5K 3 1

BàI TậP NGÔN NGữ LậP TRìNH PASCAL

Bài thực hàng số 1:

1.Giải phương trình ax2 +bx+c=0

2. Giải hệ phương trình a1x + b1y =c1

a2x+b2y=c2

3. Nhập 3 số a,b,c. Kiểm tra xem a,b,c có là 3 cạnh tam giác không? Nếu đúng tính chu vi và diện tích tam giác đó.

4. Nhập 1 số tự nhiên N. Tính tổng các số lẻ và tổng các số chẵn trong khoảng từ 0 -> N.

5. Nhập 1 số tự nhiên N. Tính : S= 1 +1/2 +1/3 +...+ 1/N.

6. Nhập 1 số tự nhiên N và 1 số thực x. Tính S= -x + x/2-x/3+...+ (-1)Nx/N.

7. cho 1 số có 3 chữ số (a<>0). Tìm a,b,c thoả mãn abc=a3+b3+c3

8. Giải bài toán cổ "trăm trâu trăm cỏ, trâu đứng ăn 5 , trâu nằm ăn 3, trâu già 3 con 1 bó" Tìm số trâu mỗi loại.

9. Nhập 1 số nguyên trong khoảng 0..9 . In ra cách đọc số đó.

10. Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên a,b.

11. Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyen a,b.

12. Kiểm tra xem số tự nhiên N ( nhập từ bàn phím) có là số nguyên tố không?.

13. Tốc độ tăng dân số của 1 quốc gia là 2%. Năm 1990 dân số nước này là 65 triệu người. Hỏi đến năm bao nhiêu thì dân số nước này là 95 triệu người? Năm 2009 thì dân số nước này là bao nhiêu?

14. Tìm số N lớn nhất thoả mãn 1+2+3+..+N < x. Với x nhập từ bàn phím.

15. Nhập 1 dãy số cho đến khi gặp số 0 thì kết thúc. Tính trung bình cộng các số vừa nhập (không tính số 0).

BàI THựC HàNH Số 2

Nhập 1 dãy số và 1 số x. Tìm xem trong dãy có bao nhiêu số bằng x chỉ rõ vị trí của chúng trong dãy.

2. Nhập 1 dãy số và 2 số (x<y). tìm xem trong dãy có bao nhiêu số nằm trong khoảng từ x -> y. In các số đó ra màn hình.

3. Nhập 1 dãy số. Tìm số lớn nhất trong dãy.

4. Nhập 1 dãy số. Tìm số nhỏ nhất trong dãy.

5. Nhập 1 dãy số . Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần.

6. Nhập 1 dãy số . Sắp xếp dãy theo thứ tự giảm dần

7. Nhập 1 dãy số và 1 số x. Chèn số x vào vị trí thứ k trong dãy(0<k<n).

8. Nhập 1 dãy số và 1 số k. Xoá số ở vị trí thứ k trong dãy.

9. Nhập 1 dãy số . Tính trung bình cộng các số âm và TBC các số dương trong dãy.

10. Nhập 1 dãy số , tách dãy thành 2 dãy âm và dương riêng biệt.

Bài thực hành số 3:

Nhập 1 ma trận vuông. Tính tổng các số trên đường chéo chính

2. Nhập 1 ma trận. Tính tổng các số trên hàng thứ k

3. Nhập 1 ma trận. Tính trung bình cộngcác số trên cột thứ k

bai tap pascalĐọc truyện này MIỄN PHÍ!