For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

23. Gia đình co vai tro như thê nao trong xa hôi? Đâu la nhưng chưc năng cua gia đình tro

18.6K 3 2

23. Gia đình co vai tro như thê nao trong xa hôi? Đâu la nhưng chưc năng cua gia đình trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi?

Gia đình la tê bao cua xa hôi, la hình thưc công đông xa hôi đâu tiên cua con ngươi, trong đo con ngươi găn bo vơi nhau bơi cac môi quan hê hôn nhân (vơ chông) va huyêt thông (cha me va con cai).

a) Gia đình co vị trí va vai tro rât quan trong đôi vơi sư tôn tai va phat triên cua xa hôi.

- Bât cư xa hôi nao muôn tôn tai va phat triên đêu phai cân đên hai loai san xuât: môt la, san xuât ra thưc ăn, vât dung...va nhưng công cu cân thiêt đê san xuât ra nhưng thư đo; hai la, san xuât ra con ngươi đê duy trì noi giông va tai san xuât lưc lương lao đông cho xa hôi. Gia đình vơi chưc năng tai tao ra con ngươi, tai tao ra sưc lao đông đa tham gia ngay tư đâu vao ca hai qua trình san xuât đo.

- Sư vân đông va phat triên cua moi xa hôi, suy cho đên cung, la do sư phat triên cua lưc lương san xuât quyêt định, trong đo con ngươi lao đông la lưc lương san xuât đong vai tro quyêt định. Gia đình vơi chưc năng tai san xuât ra lưc lương lao đông cho xa hôi, la cai nôi nuôi dương ca đơi ngươi, la môi trương quan trong giao duc nêp sông va hình thanh nhân cach. Vì vây, gia đình co vị trí va vai tro quan trong đôi vơi sư tôn tai va phat triên cua xa hôi.

- Măt khac, hình thưc kêt câu va tính chât cua gia đình cung la nhưng nhân tô tac đông đên sư phat triên cua môi thanh viên trong gia đình, đên lưc lương san xuât cua xa hôi. Do đo, gia đình la môt nhân tô tac đông quan trong đên sư vân đông va phat triên cua xa hôi.

- Trong cac chê đô xa hôi khac nhau, vị trí va vai tro cua gia đình đôi vơi xa hôi cung co sư khac nhau.

+ Dươi chê đô chiêm hưu tư nhân vê tư liêu san xuât, chưc năng quan trong cua gia đình la tích luy tai san va sinh ra ngươi thưa kê tai san cua ngươi chu sơ hưu (ngươi chông, ngươi cha). Do vây, net nôi bât trong quan hê gia đình trong cac chê đô xa hôi ây la sư bât bình đăng giưa vơ va chông, giưa cha me va cac con, giưa anh em vơi nhau. Điêu đo đa dân đên sư ran nưt nhưng môi quan hê trong gia đình. Cung vì vây ma nay sinh mâu thuân giưa gia đình va xa hôi, lam han chê vai tro cua gia đình đôi vơi sư phat triên cua xa hôi.

+ Dươi chê xa hôi chu nghĩa bao gôm ca thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi, gia đình va cac môi quan hê trong gia đình đa co sư thay đôi căn ban: gia đình thưc sư la tê bao cua xa hôi va găn bo mât thiêt vơi xa hôi: moi ngươi trong gia đình đêu bình đăng, tôn trong va thương yêu nhau. Xa hôi thưa nhân va bao vê nhưng quyên bình đăng đo nhăm bao đam cho môi ngươi tư do va phat triên toan diên. Dươi chu nghĩa xa hôi, lơi ích cua môi ngươi, môi gia đình va xa hôi la thông nhât vê cơ ban. Chu nghĩa xa hôi con tao ra nhưng điêu kiên thuân lơi đê môi gia đình hoan thanh nhưng nhiêm vu đôi vơi xa hôi, do vây đa phat huy đươc vai tro tích cưc cua gia đình đôi vơi sư phat triên cua xa hôi.

- Vai tro quan trong cua gia đình dươi chu nghĩa xa hôi con đươc thê hiên ơ nhưng chưc năng cua no.

b) Nhưng chưc năng cơ ban cua gia đình trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi:

- Chưc năng tai san xuât ra con ngươi, tai tao va bao dương sưc lao đông cho xa hôi.

+ Đây la chưc năng xa hôi quan trong cua gia đình.

Trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi, viêc thưc hiên chưc năng nay cua gia đình diên ra theo hương ngay cang tăng cương sư kêt hơp gia đình - xa hôi theo sư định hương cua xa hôi nhăm bao đam cho môi gia đình co cuôc sông âm no, hanh phuc, tre em trong moi gia đình đêu đươc hoc hanh, va do đo xa hôi cung phat triên.

+ Sinh đe co kê hoach đang la môt yêu câu cua xa hôi ta hiên nay, đông thơi con la yêu câu va tiên đê đê gia đình nuôi dương con cai ngay cang tôt hơn. Thưc hiên tôt vân đê nay chính la gia đình đa đong gop môt phân quan trong lam cho xa hôi phat triên.

+ Gia đình con la môi trương thuân lơi nhât đê tô chưc nghỉ ngơi, giai trí bao đam tai tao, bao dương sưc lao đông xa hôi cua cac thanh viên trong gia đình.

+ Cuôc vân đông sinh đe co kê hoach va kê hoach hoa gia đình ơ nươc ta hiên nay chính la nhăm giup cho gia đình thưc hiên tôt chưc năng xa hôi quan trong nay, đông thơi co y nghĩa quan trong đôi vơi sư phat triên kinh tê - xa hôi.

- Chưc năng kinh tê.

Đây cung la môt chưc năng quan trong cua gia đình trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi. Bơi vì thưc hiên tôt chưc năng nay, gia đình chăng nhưng co đươc nhưng điêu kiên vât chât đê tô chưc tôt đơi sông, nuôi day va giao duc con cai tôt hơn, ma gia đình gop phân to lơn vao sư nghiêp xây dưng chu nghĩa xa hôi băng nhưng viêc lam cu thê. Dươi chê đô xa hôi chu nghĩa, Đang, Nha nươc rât quan tâm đên viêc "xây dưng gia đình âm no, hoa thuân, tiên bô". Đap lai sư quan tâm đo, nhiêu gia đình đa tiên hanh cac hoat đông san xuât, kinh doanh, dịch vu đê tăng thêm nguôn thu nhâp chính đang cua gia đình va gop phân thuc đây nên kinh tê cua xa hôi phat triên.

- Chưc năng tô chưc đơi sông gia đình

+ Đây la môt chưc năng rât cân thiêt cua gia đình trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi. Đang va Nha nươc ta rât quan tâm tao điêu kiên đê môi gia đình co thê tô chưc tôt đơi sông gia đình trong nhưng điêu kiên hiên co. Bơi vì cuôc sông gia đình đươc tô chưc tôt la điêu kiên quan trong đê ngươi lao đông yên tâm lam tôt nhiêm vu xa hôi.

+ Tô chưc tôt đơi sông gia đình chính la viêc sư dung môt cach hơp ly cac khoan thu nhâp cua cac thanh viên trong gia đình va quy thơi gian nhan rôi nhăm tao ra môt môi trương văn hoa lanh manh trong gia đình, trong đo tình cam ruôt thịt, quyên lơi vât chât cua môi thanh viên đươc bao đam.

- Chưc năng bôi dương giao duc thê hê con cai thanh nhưng công dân tôt cho xa hôi.

Đây cung la chưc năng xa hôi vôn co cua gia đình. Dươi chu nghĩa xa hôi, lơi ích gia đình, vê căn ban, găn bo vơi lơi ích xa hôi, tre em thưc sư trơ thanh tương lai cua xa hôi. Do vây, chăm lo bôi dương, giao duc con cai trơ thanh nhưng công dân tôt cho xa hôi không chỉ la tình cam ruôt thịt, ma con la trach nhiêm, nghĩa vu cua gia đình đôi vơi xa hôi. Lam tôt chưc năng nay cung chính la vì hanh phuc cua moi gia đình, bơi vì, như Chu tịch Hô Chí Minh noi: xa hôi tôt thì gia đình cang tôt, gia đình tôt thì xa hôi mơi tôt.

23. Gia đình co vai tro như thê nao trong xa hôi? Đâu la nhưng chưc năng cua gia đình troĐọc truyện này MIỄN PHÍ!