22. Đâu la ban chât, nguôn gôc va tính chât cua tôn giao? Nhưng quan điêm chỉ đao trong viêc gia

7.2K 0 0

22. Đâu la ban chât, nguôn gôc va tính chât cua tôn giao? Nhưng quan điêm chỉ đao trong viêc giai quyêt vân đê tôn giao va nhiêm vu công tac tôn giao ơ nươc ta trong giai đoan hiên nay la gì?

a) Ban chât, nguôn gôc va tính chât cua tôn giao

- Ban chât cua tôn giao: tôn giao la môt hình thai y thưc xa hôi ra đơi rât sơm trong lịch sư, no la sư phan anh hư ao vao trong đâu oc con ngươi nhưng sưc manh ơ bên ngoai chi phôi cuôc sông hang ngay cua ho. Sư phan anh ma cac lưc lương ơ thê gian mang mau săc siêu thê gian.

- Nguôn gôc tôn giao. Tôn giao ra đơi do cac nguôn gôc sau:

+ Nguôn gôc nhân thưc: do kha năng nhân thưc cua con ngươi đôi vơi moi hiên tương (tư nhiên va xa hôi) rât han chê nên ho phan anh sai lac ban chât cac hiên tương ây, đi đên thân thanh hoa no.

+ Nguôn gôc xa hôi: đo la do tính tư phat cua cac môi quan hê xa hôi cua con ngươi va chê đô ap bưc boc lôt ngươi. Tôn giao ra đơi con co nguôn gôc tâm ly: tâm ly sơ sêt, yêu đuôi, thiêu sưc manh cua ly trí tao ra nhưng xuc cam tiêu cưc, tao điêu kiên nay sinh y thưc tôn giao.

- Tính chât cua tôn giao

+ Tính lịch sư: Tôn giao la môt pham tru co tính lịch sư, nghĩa la no ra đơi va tôn tai trong môt giai đoan lịch sư nhât định. Do đo no tôn tai va se mât đi trên cơ sơ điêu kiên sinh hoat vât chât đa phat triên ơ trình đô nhât định cua xa hôi.

+ Tính chính trị: Trong xa hôi co giai câp đôi khang, môt măt, la sư phan khang tiêu cưc cua quân chung bị ap bưc boc lôt: măt khac, tôn giao bị cac giai câp thông trị lơi dung, chung biên tôn giao thanh công cu thông trị ap bưc, boc lôt va mê hoăc quân chung.

+ Tính quân chung: Tôn giao thâm nhâp vao quân chung nhân dân va lôi keo môt bô phân không nho nhân dân vao cac tôn giao, biên tôn giao thanh đưc tin, lôi sông va le sông cua môt bô phân dân cư, trơ thanh nhu câu giai phong, nhu câu hanh phuc cua môt sô ngươi.

b) Nhưng quan điêm chỉ đao trong viêc giai quyêt vân đê tôn giao

- Trong chu nghĩa xa hôi, môt xa hôi mơi thoat thai tư chu nghĩa tư ban, nhưng nguyên nhân nay sinh va tôn tai cua tôn giao chưa co thê khăc phuc đươc nên vân con ly do đê tôn giao tôn tai. Cu thê la:

+ Trình đô văn hoa, khoa hoc, ky thuât cua con ngươi chưa cho phep con ngươi co thê năm đươc va chê ngư cac lưc lương cua tư nhiên va xa hôi tac đông thương xuyên tơi cuôc sông cua con ngươi.

+ Cuôc đâu tranh giai câp, đâu tranh dân tôc con tiêp tuc va gay găt: nhưng tan dư cua chê đô cu vân con tôn tai: cac thê lưc phan đông luôn âm mưu khuyên khích nhưng tan dư lac hâu, lơi dung tôn giao đê chông lai chu nghĩa xa hôi, đi ngươc lai lơi ích cua nhân dân va cua dân tôc.

+ Tôn giao la hình thai y thưc xa hôi co tính chât bao thu, do đo, tôn tai kha lâu ngay ca khi điêu kiên kinh tê - xa hôi đa co nhiêu biên đôi.

- Viêc giai quyêt vân đê tôn giao dươi chu nghĩa xa hôi cân quan triêt nhưng quan điêm cơ ban sau:

+ Tôn giao va tín ngương con la nhu câu tinh thân cua môt bô phân quân chung nhân dân, do đo, phai thưc sư tôn trong tư do tín ngương cua nhân dân, moi công dân đêu bình đăng trươc phap luât, tuyêt đôi không xâm pham đên tình cam tôn giao cua công dân, trưng trị nhưng ke đôi lôt tôn giao đê chông chu nghĩa xa hôi. Thưc hiên chính sach đoan kêt dân tôc, đoan kêt nhưng ngươi theo hoăc không theo tôn giao nhăm thưc hiên nhiêm vu xây dưng va bao vê Tô quôc.

+ Tôn trong tư do tín ngương nhưng kiên quyêt bai trư, chông mê tín dị đoan va chông cac lưc lương lơi dung tôn giao, lơi dung mê tín dị đoan đê tuyên truyên quan điêm trai vơi chu nghĩa Mac - Lênin.

c) Nhiêm vu công tac tôn giao ơ nươc ta trong giai đoan hiên nay

- Không ngưng nâng cao đơi sông vât chât, tinh thân va trình đô văn hoa cua đông bao theo cac tôn giao.

- Hương dân cac tôn giao hoat đông theo đung Hiên phap va phap luât, khuyên khích lôi sông "tôt đơi, đep đao", ung hô va phat huy nhưng yêu tô tích cưc cua tôn giao trong đao đưc va hanh vi hương thiên, bai trư cai ac; xây dưng khôi đai đoan kêt dân tôc, đoan kêt tôn giao.

- Tăng cương canh giac, kịp thơi chông lai nhưng âm mưu va hanh đông lơi dung tôn giao, chia re tôn giao, chia re khôi đai đoan kêt dân tôc.

- Quan hê quôc tê va đôi ngoai cua tôn giao phai theo đung đương lôi va chính sach đôi ngoai cua Đang va Nha nươc ta nhăm tranh thu cao nhât sư giup đơ cua tât ca cac nươc, trên cơ sơ bình đăng, tôn trong chu quyên va toan ven lanh thô đôi vơi qua trình xây dưng chu nghĩa xa hôi ơ nươc ta.

22. Đâu  la ban  chât, nguôn gôc va tính chât cua  tôn  giao? Nhưng quan điêm chỉ đao trong viêc giaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!