18. Nôi dung đôi mơi hê thông chính trị va dân chu xa hôi ơ nươc ta trong giai đoan hiên nay la gì

5.1K 0 0

18. Nôi dung đôi mơi hê thông chính trị va dân chu xa hôi ơ nươc ta trong giai đoan hiên nay la gì?

a) Đôi mơi hê thông chính trị va dân chu hoa đơi sông xa hôi la môt trong nhưng nôi dung quan trong cua Cương lĩnh xây dưng đât nươc trong thơi ky qua đô ơ nươc ta.

Đê thưc hiên đôi mơi hê thông chính trị va dân chu hoa đơi sông xa hôi cân chu y nhưng vân đê sau đây:

- Công cuôc đôi mơi ơ nươc ta noi chung va đôi mơi hê thông chính trị noi riêng diên ra trong bôi canh quôc tê vô cung phưc tap.

- Đôi mơi hê thông chính trị ơ nươc ta la môt yêu câu khach quan. Nhưng đôi mơi hê thông chính trị ơ nươc ta không phai la thay đôi chê đô chính trị, la phu nhân nhưng nguyên ly macxít vê hê thông chính trị, la chay theo cơ chê chính trị tư san. Đôi mơi hê thông chính trị phai đam bao thân trong, tưng bươc vưng chăc, không gây rôi loan va tôn hai đên chê đô xa hôi chu nghĩa. Đôi mơi hê thông chính trị phai trên cơ sơ đôi mơi co hiêu qua vê kinh tê, gop phân tích cưc ôn định đơi sông chính trị - xa hôi. Đôi mơi hê thông chính trị la đôi mơi nôi dung, phương phap hoat đông cua cac bô phân hơp thanh; la đôi mơi tô chưc, can bô; la xac lâp va phân định hơp ly chưc năng, nhiêm vu, môi quan hê giưa đang, nha nươc, cac đoan thê nhân dân, đôi mơi phương thưc lanh đao cua Đang đôi vơi nha nươc va cac tô chưc quân chung, đôi vơi moi hoat đông xa hôi nhăm đat hiêu qua tôt nhât, nhiêu nhât.

b) Nhưng nhiêm vu cu thê cân thưc hiên đê đôi mơi hê thông chính trị va dân chu hoa ơ nươc ta hiên nay la:

- Phai tô chưc, xây dưng hat nhân lanh đao cua hê thông chính trị ơ nươc ta ngang tâm vơi nhiêm vu mơi. Đang phai tư đôi mơi, nâng cao trình đô trí tuê, trình đô lanh đao va năng lưc tô chưc cua mình.

- Xây dưng va kiên toan bô may nha nươc lam cho nha nươc thưc sư la công cu quyên lưc cua nhân dân, bao đam Nha nươc la cua dân, do dân, vì dân.

- Măt trân Tô quôc va cac đoan thê nhân dân cân đươc đôi mơi tô chưc va phương thưc hoat đông đê thưc sư gop phân thưc hiên dân chu va đôi mơi đơi sông xa hôi, chăm lo va bao vê lơi ích chính đang cua nhân dân, tham gia cac công viêc quan ly nha nươc, quan ly xa hôi, giư vưng va tăng cương môi liên hê giưa Đang va cac tô chưc, cac đoan thê nhân dân.

- Lam cho toan Đang, toan dân nhât la nhưng can bô lanh đao, can bô quan ly cac câp hiêu va thưc hiên đung nêp sinh hoat dân chu. Xây dưng nê nêp, quy tăc sinh hoat dân chu nhăm mơ rông quyên lam chu cua moi công dân, giai quyêt đung đăn môi quan hê giưa dân chu va tâp trung, dân chu vơi phap chê, ky cương, chông khuynh hương tư do tuy tiên, vô chính phu, cuc bô, ban vị.

Tom lai, đôi mơi hê thông chính trị ơ nươc ta la nhăm xây dưng va phat huy nên dân chu xa hôi chu nghĩa, nâng cao vai tro lanh đao cua Đang, tăng cương hiêu lưc quan ly cua Nha nươc, phat huy quyên lam chu va năng lưc sang tao cua nhân dân. Muc tiêu cơ ban nhât cua đôi mơi hê thông chính trị va tăng cương dân chu la ơ chô tao ra đông lưc tông hơp cho sư nghiêp xây dưng đât nươc trong thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi.

18. Nôi dung đôi mơi hê thông chính trị va dân  chu  xa hôi ơ nươc ta trong giai đoan hiên nay la gìĐọc truyện này MIỄN PHÍ!