15. Cac tô chưc chính trị trong hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa co vai tro như thê nao?

4.1K 2 1

15. Cac tô chưc chính trị trong hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa co vai tro như thê nao?

Trong cac nươc khac nhau, cac tô chưc chính trị tham gia vao hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa cung khac nhau. Cac tô chưc chính trị chu yêu trong hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la: Đang công san, nha nươc va cac tô chưc xa hôi - chính trị khac.

- Đang công san la môt bô phân cua hê thông chính trị nhưng lai la hat nhân lanh đao cua toan hê thông chính trị. Vai tro lanh đao cua Đang công san thê hiên trên cac măt chu yêu la:

+ Đê ra cương lĩnh, đương lôi, chiên lươc, chính sach va tô chưc thưc hiên.

+ Đang thưc hiên sư lanh đao thông qua nha nươc va cac đoan thê, thông qua hoat đông cua cac đang viên.

- Nha nươc la cơ quan quyên lưc, thưc hiên quyên lưc cua nhân dân. Đo la nha nươc cua dân, do dân, vì dân, do Đang công san lanh đao.

+ Thông qua nha nươc ma Đang công san thưc hiên đươc sư lanh đao đôi vơi toan xa hôi.

+ Nha nươc la cơ quan quan ly xa hôi băng Hiên phap va phap luât; no chịu sư giam sat cua cac đoan thê, cac tô chưc quân chung.

+ Nha nươc xa hôi chu nghĩa thưc hiên hai chưc năng cơ ban: đôi nôi va đôi ngoai. Nha nươc xa hôi chu nghĩa tâp trung va thông nhât cac quyên lưc nhưng co sư phân công ro rang cac quyên lâp phap, hanh phap va tư phap.

- Cac tô chưc xa hôi - chính trị cua quân chung hoat đông theo nguyên tăc tư nguyên, tư quan, tuy theo nhưng đăc điêm khac nhau vê giơi, lưa tuôi, nghê nghiêp•

+ Cac tô chưc nay tao nên cơ sơ chính trị - xa hôi cua nha nươc va gop phân tăng cương vai tro lanh đao cua Đang công san đôi vơi quân chung.

+ Cac tô chưc nay co hình thưc, phương thưc công tac rât đa dang.

Cơ chê hoat đông cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la: Đang lanh đao toan diên hê thông chính trị nhân dân lao đông thưc hiên quyên lam chu băng nha nươc va cac tô chưc chính trị - xa hôi cua mình.

15. Cac tô chưc chính trị trong hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa co vai tro như thê nao?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!