For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

14. Hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la gì? Ban chât cua hê thông đo?

12.2K 0 3

14. Hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la gì? Ban chât cua hê thông đo?

a) Theo nghĩa hep, hê thông chính trị la cac tô chưc chính trị xa hôi như cac đang chính trị, nha nươc, cac tô chưc xa hôi - chính trị khac, cac phong trao xa hôi - chính trị• co môi liên hê trưc tiêp hay gian tiêp vơi quyên lưc chính trị.

- Hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la môt cơ câu xa hôi bao gôm Đang công san, nha nươc, cac đoan thê va cac tô chưc xa hôi - chính trị hoat đông dươi sư lanh đao cua Đang công san, nhăm thưc hiên quyên lưc cua nhân dân đê xây dưng chu nghĩa xa hôi.

- Hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa băt đâu đươc hình thanh ngay sau thăng lơi cua cach mang xa hôi chu nghĩa va no dân dân phat triên, hoan thiên trên cơ sơ hình thanh va phat triên phương thưc san xuât xa hôi chu nghĩa.

- Hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la khai niêm rông hơn "hê thông chuyên chính vô san". Hê thông chuyên chính vô san chỉ bao gôm nhưng tô chưc cơ ban nhât cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa.

b) Ban chât cua môt hê thông chính trị đươc quy định bơi hai yêu tô cơ ban nhât la: quan hê san xuât nao đăc trưng cho xa hôi va giai câp nao la giai câp câm quyên.

- Trong chu nghĩa xa hôi, quan bê san xuât xa hôi chu nghĩa đong vai tro chu đao va giai câp công nhân la giai câp câm quyên. Điêu đo quy định ban chât cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa va ban chât đo thê hiên trên nhưng măt chu yêu như sau:

Môt la, ban chât giai câp cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa thê hiên ban chât cua giai câp công nhân.

Hai la, ban chât dân chu cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la sư thông trị cua đa sô nhân dân lao đông đôi vơi thiêu sô boc lôt.

Ba la, ban chât thông nhât, không đôi khang cua hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa co cơ sơ la chê đô công hưu xa hôi chu nghĩa vê tư liêu san xuât chu yêu va sư thông nhât vê lơi ích cơ ban cua đa sô nhân dân lao đông.

- Vơi ban chât đo, hê thông chính trị xa hôi chu nghĩa la bươc qua đô chính trị tiên tơi xa hôi công san chu nghĩa hoan toan.

14.  Hê thông chính  trị xa  hôi  chu  nghĩa  la  gì? Ban  chât cua  hê thông đo?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!