13. Hay trình bay nhưng muc tiêu va phương hương cơ ban cua thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa

4.1K 3 0

13. Hay trình bay nhưng muc tiêu va phương hương cơ ban cua thơi ky qua đô lên chu nghĩa xa hôi ơ Viêt Nam la gì?

- Viêt Nam tiên lên chu nghĩa xa hôi bo qua chê đô tư ban chu nghĩa, tư môt xa hôi vôn la thuôc địa nưa phong kiên, lưc lương san xuât phat triên rât thâp nêu không đươc nhanh chong khăc phuc se kho đuôi kịp trình đô chung thâm chí dê bị tut hâu. Đât nươc trai qua hang chuc năm chiên tranh tan pha năng nê. Nhưng tan dư cua chu nghĩa thưc dân, phong kiên con nhiêu. Chu nghĩa xa hôi thê giơi đang lâm vao cuôc khung hoang nghiêm trong. Trong khi thuc đây xây dưng va phat triên kinh tê theo cơ chê thị trương, tăng cương giao lưu va hôi nhâp vơi kinh tê khu vưc va thê giơi thì lai đê phong nguy cơ đi chêch theo con đương tư ban chu nghĩa va nhưng tê nan tham nhung, tha hoa, biên chât găn liên vơi măt trai cua cơ chê thị trương. Không nhưng thê cac thê lưc thu địch lai thương xuyên tìm cach pha hoai chê đô xa hôi chu nghĩa va nên đôc lâp cua nhân dân ta. Băng nhiêu thu đoan trong đo co thu đoan diên biên hoa bình. Đo la nhưng kho khăn lơn.

- Song, chung ta cung co nhưng thuân lơi cơ ban. Chính quyên nhân dân ngay cang đươc cung cô va tăng cương. Chê đô chính trị ôn định. Dân tôc ta anh hung va sang tao. Cuôc cach mang khoa hoc va công nghê hiên đai cung vơi xu thê quôc tê hoa đơi sông kinh tê thê giơi đang tao ra thơi cơ to lơn cho dân tôc ta phat triên.

- Muc tiêu tông quat phai đat tơi khi kêt thuc thơi ky qua đô la "xây dưng xong vê cơ ban nhưng cơ sơ kinh tê cua chu nghĩa xa hôi, vơi kiên truc thương tâng vê chính trị va tư tương, văn hoa phu hơp, lam cho đât nươc ta trơ thanh môt nươc xa hôi chu nghĩa phôn vinh".

- Qua đô lên chu nghĩa xa hôi ơ nươc ta la qua trình lâu dai, qua nhiêu chăng đương. Muc tiêu cua chăng đương đâu la: "Thông qua đôi mơi toan diên, xa hôi đat tơi trang thai ôn định vưng chăc, tao thê phat triên nhanh ơ chăng sau".

Đê thưc hiên muc tiêu dân giau, nươc manh, theo con đương xa hôi chu nghĩa, điêu quan trong nhât la phai cai biên căn ban tình trang kinh tê - xa hôi kem phat triên, chiên thăng nhưng lưc lương can trơ viêc thưc hiên muc tiêu đo, trươc hêt la cac thê lưc thu địch chông đôc lâp dân tôc va chu nghĩa xa hôi.

- Phương hương cơ ban đê đat tơi muc tiêu tông quat noi trên la:

Môt la, xây dưng nha nươc phap quyên xa hôi chu nghĩa, nha nươc cua dân, do dân va vì dân, lây liên minh giai câp công nhân vơi giai câp nông dân va tâng lơp trí thưc lam nên tang, do Đang công san lanh đao, thưc hiên đây đu quyên dân chu cua nhân dân, giư nghiêm ky cương xa hôi, chuyên chính vơi moi hanh đông xâm pham lơi ích cua Tô quôc va nhân dân.

Hai la, phat triên lưc lương san xuât, công nghiêp hoa đât nươc theo hương hiên đai, găn liên vơi phat triên môt nên nông nghiêp toan diên la nhiêm vu trung tâm, nhăm tưng bươc xây dưng cơ sơ vât chât - ky thuât cua chu nghĩa xa hôi, không ngưng nâng cao năng suât lao đông xa hôi va cai thiên đơi sông nhân dân.

Ba la, phu hơp vơi sư phat triên cua lưc lương san xuât thiêt lâp tưng bươc quan hê san xuât xa hôi chu nghĩa tư thâp đên cao, vơi sư đa dang vê hình thưc sơ hưu. Phat triên nên kinh tê hang hoa nhiêu thanh phân, theo định hương xa hôi chu nghĩa, vân hanh theo cơ chê thị trương, co sư quan ly cua Nha nươc.

Bôn la, tiên hanh cach mang xa hôi chu nghĩa trên lĩnh vưc tư tương va văn hoa, lam cho thê giơi quan Mac - Lênin, tư tương va đao đưc Hô Chí Minh giư vị trí chỉ đao trong đơi sông tinh thân cua nhân dân, kê thưa va phat huy truyên thông văn hoa tôt đep cua tât ca cac dân tôc trong nươc, tiêp thu nhưng tinh hoa văn hoa nhân loai, xây dưng môt xa hôi dân chu, văn minh vì lơi ích chân chính va phâm gia con ngươi vơi trình đô tri thưc, đao đưc, thê lưc va thâm my ngay cang cao.

Năm la, thưc hiên chính sach đai đoan kêt dân tôc, cung cô va mơ rông măt trân thông nhât, tâp hơp moi lưc lương phân đâu vì sư nghiêp dân giau, nươc manh. Thưc hiên chính sach đôi ngoai hoa bình hơp tac hưu nghị đôi vơi tât ca cac nươc, trung thanh vơi chu nghĩa quôc tê cua giai câp công nhân.

Sau la, xây dưng chu nghĩa xa hôi va bao vê Tô quôc la hai nhiêm vu chiên lươc cua cach mang Viêt Nam.

Bay la, xây dưng Đang trong sach, vưng manh vê chính trị, tư tương va tô chưc ngang tâm nhiêm vu, bao đam cho Đang lam tron trach nhiêm lanh đao sư nghiêp đôi mơi thăng lơi.

13.  Hay  trình  bay  nhưng muc  tiêu va  phương hương cơ ban  cua thơi  ky qua  đô lên chu nghĩa xaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!