12. Tai sao noi qua đô lên chu nghĩa xa hôi ơ Viêt Nam la môt tât yêu lịch sư?

23.3K 1 0

12. Tai sao noi qua đô lên chu nghĩa xa hôi ơ Viêt Nam la môt tât yêu lịch sư?

a) V.I. Lênin viêt: tât ca cac dân tôc đêu se đi lên chu nghĩa xa hôi, đo la điêu không tranh khoi, nhưng cac dân tôc tiên tơi chu nghĩa xa hôi không phai hoan toan giông nhau.

- Chính Mac, Ăngghen va Lênin đêu cho răng cac nươc lac hâu vê kinh tê vân co kha năng tiên thăng lên chu nghĩa xa hôi ma không phai trai qua chê đô tư ban chu nghĩa.

- Lịch sư thê giơi cung đa co nhiêu trương hơp bo qua môt hình thai kinh tê - xa hôi lôi thơi đê tiên thăng lên hình thai kinh tê - xa hôi tiên bô hơn.

Như vây, viêc nươc ta tiên thăng lên chu nghĩa xa hôi bo qua chê đô tư ban chu nghĩa, măc du la môt trương hơp đăc biêt, vân la môt hiên tương phu hơp vơi quy luât phat triên lịch sư.

b) Thơi đai ngay nay la thơi đai qua đô tư chu nghĩa tư ban lên chu nghĩa xa hôi trên pham vi thê giơi. Viêt Nam lưa chon con đương xa hôi chu nghĩa la phu hơp vơi xu thê tiên bô cua thơi đai.

- Thơi đai ngay nay đăt ra nhưng thach thưc to lơn đôi vơi cac nươc lac hâu vê kinh tê, đông thơi lai tao ra nhưng cơ hôi lơn lao đôi vơi nhưng nươc va vung lanh thô nay. Đai Loan, Xingapo, Hông Công, Han Quôc la nhưng thí du vê sư phat triên nhay vot trong lĩnh vưc kinh tê va công nghê.

c) Trong sư nghiêp giai phong dân tôc, chính lịch sư đa lưa chon Đang Công san Viêt Nam lam ngươi đai diên cho dân tôc, lanh đao cach mang giai phong dân tôc; do vây, định hương xa hôi chu nghĩa đa đươc thưa nhân ngay tư cuôc cach mang dân tôc dân chu.

- Cuôc cach mang dân tôc dân chu nhân dân do Đang Công san Viêt Nam lanh đao gianh đươc thăng lơi đa tao ra nhưng tiên đê khach quan cho sư qua đô lên chu nghĩa xa hôi.

- Ban thân nhân dân lao đông Viêt Nam đa co kinh nghiêm va hiêu biêt sâu săc vê chê đô thưc dân tư ban vơi nhưng tê nan xâu xa cua no trong viêc ap bưc boc lôt quân chung va ho tư chôi con đương tư ban chu nghĩa, đi theo con đương xa hôi chu nghĩa.

Như vây, nươc ta qua đô lên chu nghĩa xa hôi không qua chê đô tư ban chu nghĩa la sư lưa chon co tính lịch sư phu hơp vơi lơi ích cua dân tôc va nhân dân, phu hơp vơi xu thê phat triên tiên bô cua thơi đai.

d) Trong tình hình thê giơi hiên nay, trong khi đanh gia đây đu nhưng kho khăn đang găp phai, nươc ta vân kiên trì con đương xa hôi chu nghĩa va thưc hiên công cuôc đôi mơi toan diên sư nghiêp xây dưng đât nươc. Đương lôi đôi mơi cua Đai hôi VI, Đai hôi VII va Đai hôi VIII cua Đang Công san Viêt Nam. Hiên phap 1992 cua nươc ta đa thê hiên sâu săc y chí đo cua toan Đang, toan dân tôc trong sư nghiêp phat triên đât nươc.

12. Tai sao noi qua  đô lên chu  nghĩa xa hôi ơ Viêt Nam la môt tât yêu lịch sư?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!