10. Đâu la tính tât yêu cua xa hôi xa hôi chu nghĩa va nhưng đăc trưng cơ ban cua no?

2.5K 1 1

10. Đâu la tính tât yêu cua xa hôi xa hôi chu nghĩa va nhưng đăc trưng cơ ban cua no?

- Sư phat triên cua xa hôi loai ngươi la môt qua trình lịch sư - tư nhiên. Sư ra đơi va tôn tai cua môt chê đô xa hôi trong môt giai đoan lịch sư nhât định la do sư tac đông cua cac quy luât khach quan. Sư thay thê xa hôi nay băng môt xa hôi khac văn minh va tiên bô hơn cung la môt tât yêu lịch sư.

- Sư ra đơi cua chu nghĩa xa hôi không phai la môt hiên tương tư phat, ngâu nhiên, ma co nguôn gôc kinh tê xa hôi sâu xa cua no. Đo la mâu thuân giưa lưc lương san xuât xa hôi hoa cao vơi quan hê chiêm hưu tư nhân tư ban chu nghĩa vê tư liêu san xuât. Biêu hiên vê măt xa hôi la mâu thuân giưa giai câp công nhân vơi giai câp tư san ngay cang phat triên. Cuôc đâu tranh cua giai câp công nhân chông giai câp tư san phat triên đên mưc cao la cach mang xa hôi nô ra. Chê đô xa hôi mơi ra đơi - đo la chê đô xa hôi chu nghĩa, môt xa hôi văn minh va tiên bô hơn xa hôi tư ban chu nghĩa. No đap ưng đươc ươc mơ va nguyên vong chính đang cua nhân dân lao đông, mong muôn xoa bo moi ap bưc, bât công, giai phong xa hôi, giai phong con ngươi. Muôn co chu nghĩa xa hôi tât yêu phai trai qua môt thơi ky qua đô lâu dai đê xây dưng ca cơ sơ ha tâng lân kiên truc thương tâng mơi ma trong tâm la xây dưng cơ sơ vât chât - ky thuât cua chu nghĩa xa hôi.

- Chu nghĩa xa hôi thay thê chu nghĩa tư ban co nhưng đăc trưng cơ ban sau:

+ Xoa bo chê đô chiêm hưu tư nhân vê tư liêu san xuât, thiêt lâp chê đô sơ hưu công công vê tư liêu san xuât chu yêu.

+ Phat triên nên san xuât xa hôi vơi tôc đô cao, tao ra nhiêu cua cai co thê thoa man nhu câu ngay cang tăng cua xa hôi.

+ Thưc hiên nguyên tăc lam theo năng lưc, hương theo lao đông.

+ Con ngươi đươc phat triên toan diên.

+ Phat triên co kê hoach định hương nên kinh tê, văn hoa xa hôi. Chu nghĩa xa hôi la giai đoan đâu cua môt xa hôi văn minh.

- Vân dung nhưng tư tương trên cua chu nghĩa Mac, Đang ta xac định xa hôi xa hôi chu nghĩa ma nhân dân ta xây dưng la xa hôi:

+ Do nhân dân lao đông lam chu.

+ Co môt nên kinh tê phat triên cao dưa trên lưc lương san xuât hiên đai va chê đô công hưu vê tư liêu san xuât chu yêu.

+ Co nên văn hoa tiên tiên, đâm đa ban săc dân tôc.

+ Con ngươi đươc giai phong khoi ap bưc, boc lôt, bât công, lam theo năng lưc, hương theo lao đông, co cuôc sông âm no, tư do, hanh phuc, co điêu kiên phat triên toan diên ca nhân.

+ Cac dân tôc trong nươc bình đăng, đoan kêt va giup đơ lân nhau cung tiên bô.

+ Co quan hê hưu nghị va hơp tac vơi nhân dân tât ca cac nươc trên thê giơi.

10. Đâu  la tính tât yêu cua  xa hôi xa hôi chu  nghĩa va nhưng đăc trưng cơ ban  cua no?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!