9. Ly luân cach mang không ngưng cua chu nghĩa Mac - Lênin co nôi dung gì? Đang Công san Viêt N

2.7K 0 2

9. Ly luân cach mang không ngưng cua chu nghĩa Mac - Lênin co nôi dung gì? Đang Công san Viêt Nam đa vân dung ly luân đo vao qua trình cach mang nươc ta như thê nao?

a) Nôi dung ly luân cach mang không ngưng cua chu nghĩa Mac - Lênin.

- Tư tương cach mang không ngưng cua C. Mac va Ph. Ăngghen:

+ Xuât phat tư muc tiêu cach mang cua giai câp công nhân la xoa bo giai câp, C. Mac va Ph. Ăngghen chỉ ra răng, đo la qua trình đâu tranh giai câp quyêt liêt trai qua nhiêu giai đoan, môi giai đoan co yêu câu va nôi dung cu thê, sau môi giai đoan, tuy theo điêu kiên va kha năng cua mình thưc hiên nhưng nhiêm vu cua giai đoan kê tiêp.

+ Tư tương cach mang không ngưng cua C. Mac va Ph. Ăngghen, môt măt, thê hiên tính giai đoan va tính liên tuc cua qua trình cach mang cua giai câp công nhân. Trươc hêt, đo la viêc giai câp công nhân vơi tính cach la lưc lương chính trị đôc lâp tham gia vao cuôc cach mang dân chu tư san, sau đo, tiên hanh đâu tranh chông lai giai câp tư san, thưc hiên nhiêm vu cua cuôc cach mang xa hôi chu nghĩa; măt khac, tư tương cach mang không ngưng con thê hiên ơ chô, cuôc cach mang cua giai câp công nhân phai phat triên cho tơi khi "sư liên hiêp cua nhưng ngươi vô san không nhưng ơ trong môt nươc ma ca ơ trong tât ca cac nươc chiêm địa vị thông trị trên thê giơi" (C. Mac).

+ C. Mac con nêu điêu kiên đê thưc hiên cach mang không ngưng la phai kêt hơp chăt che phong trao vô san va phong trao nông dân.

- V.I. Lênin phat triên ly luân cach mang không ngưng.

+ Cuôi thê ky XIX đâu thê ky XX, chu nghĩa tư ban chuyên sang giai đoan đê quôc chu nghĩa, giai câp tư san đa trơ thanh lưc lương kìm ham sư phat triên cua xa hôi, giai câp công nhân trơ thanh lưc lương chính trị manh me.

+ Lênin đa phat triên tư tương cach mang không ngưng cua Mac, Ăngghen va sang tao ra ly luân cach mang dân chu tư san kiêu mơi. Trong cuôc cach mang nay, do tính chât cua no, giai câp công nhân không chỉ tham gia vao qua trình cach mang ây ma con la lưc lương lanh đao cach mang tư san kiêu mơi. Sau khi cach mang tư san kiêu mơi thanh công, giai câp công nhân phai chuyên ngay sang thưc hiên nhưng nhiêm vu cua cach mang xa hôi chu nghĩa ma dưt khoat không "dưng lai ơ nưa đương", Lênin chỉ ro môi quan hê giưa cach mang dân chu tư san kiêu mơi va cach mang xa hôi chu nghĩa. Theo Lênin, giưa hai cuôc cach mang đo co môi quan hê chăt che va không co bưc tương nao ngăn cach ca, đo la hai giai đoan, tuy nôi dung va muc đích khac nhau, cua viêc thưc hiên sư mênh lịch sư cua giai câp công nhân.

+ Lênin con nêu ra cac điêu kiên đê thưc hiên qua trình chuyên tư cach mang dân chu tư san kiêu mơi sang cach mang xa hôi chu nghĩa la: phai thưc hiên quyên lanh đao cua giai câp công nhân: thưc hiên sư liên minh chăt che vơi giai câp nông dân: chính quyên công - nông phai chuân bị moi điêu kiên đê thưc hiên nhiêm vu cua chuyên chính vô san. Trong đo, Lênin đăc biêt nhân manh điêu kiên tiên quyêt đê thưc hiên qua trình cach mang không ngưng la giai câp công nhân, thông qua chính đang cua mình, phai giư vưng vai tro lanh đao cach mang.

+ Lênin đa kiên quyêt chông lai mưu toan thu tiêu ly luân cach mang không ngưng (như tư tương cach mang thương trưc cua Trôtxky). Va chính tư tương cach mang không ngưng đa đưa cach mang Nga đên thăng lơi.

b) Sư vân dung ly luân cach mang không ngưng cua Đang ta.

- Tư khi ra đơi, trong "Luân cương" năm 1930. Đang ta đa xac định cach mang Viêt Nam phai trai qua hai giai đoan: cach mang tư san dân quyên va tiên lên cach mang xa hôi chu nghĩa.

- Khi nưa nươc đươc giai phong (1954), Đang ta đa tiên hanh cach mang xa hôi chu nghĩa ơ miên Băc va thưc hiên cach mang dân tôc dân chu nhân dân ơ miên Nam.

- Sau khi ca nươc thông nhât (1975), thưc hiên cach mang xa hôi chu nghĩa trên pham vi ca nươc.

- Bai hoc xuyên suôt qua trình lanh đao cach mang cua Đang ta la: Năm vưng ngon cơ đôc lâp dân tôc va chu nghĩa xa hôi, thê hiên quy luât vân đông cua cach mang Viêt Nam trong thơi đai ngay nay.

9. Ly luân cach  mang không ngưng cua  chu  nghĩa Mac - Lênin co nôi dung gì? Đang Công  san  Viêt NĐọc truyện này MIỄN PHÍ!