Kung kailangan mo talaga ng boyfriend at wala ka ngayon nito, bibili ka ba sa tindahan ko?

BOYFRIEND: For SaleRead this story for FREE!