For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

nang dau thoi nay

4.5K 1 0

Ph?n 1

Tuân d?a c?a d?ng nhìn Phu?ng ,trên ngu?i ch? m?c d?c có cái qu?n lót,nó v?a thay d? ,mà v?a ngh? ng?i chuy?n c?a ba nó và ch? dâu ,v?a gi?n mà v?a thuong cho ba nò h?ng ngày ông Tâm ch? b?o cho nó nh?ng di?u hay l? ph?i v?y mà hôm nay vô tình nó b?t g?p ,ba nó choi bà ch? dâu ,bao nhiêu câu h?i c? xoay quanh trong d?u,nó không bi?t s? nói cho Thanh hay câu chuy?n này hay không ?nam nay Tuân c?ng d? l?n ,nó c?n ph?i cân nh?c l?i h?i c?a câu chuy?n,dang phân vân thì Phu?ng g? c?a phòng

- Em cho ch? vào có du?c không ?

- M?i ch? ,có chuy?n gì hay không ch??

- À,,,à,...có chút chuy?n mu?n nh? em giúp dó mà

- Ch? c? nói n?u em giúp du?c em s? s?n sàng

- O...o...chuy?n hôm nay ch? mong em d?u giùm d?ng có cho anh Thanh bi?t.n?u em mu?n gì thì c? cho ch? bi?t ch? s? làm n?u không ngoài kh? nang c?a ch?

- Chuy?n hôm nay là chuy?n gì v?y h? ch??- - - Tuân ?m ?

- À....thì là chuy?n em b?t g?p ba và ch? dang ..........o..o...

- Có gì thì ch? c? nói th?ng ra di ch? ch? c? ?p úng ki?u này làm sao em bi?t

- Thì em d? th?y ba và ch? dang làm tình v?i nhau ,ch? mong em gi? kín chuy?n này ,n?u anh Thanh bi?t du?c h?u qu? s? r?t khó lu?ng ,ch?c em c?ng dâu mu?n anh Thanh bu?n hay gia dình này s? tan nát ,ch? mong em suy ngh? k?

- À thì ra ch? qua em ch? vì chuy?n dó ,mà sao ch? l?i làm nhu v?y ?b? ch? không s? anh c?a em bu?n hay sao?

- Ch? c?ng không bi?t t?i sao n?a ?ch? nh?ng d?ng ch?m da th?t gi?a ba và ch? làm ch? không cu?ng l?i du?c r?i chuy?n gì d? x?y ra thì em d? th?y dó.

Phu?ng v?a nói v?a nhìn Tuân ,nàng ng?i ? trên giu?ng c?a Tuân mà m?t c? dán ch?t vào h? b? c?a Tuân , khi nói chuy?n v?i Phu?ng nhìn ch? dâu xinh d?p n?o nùng c?p m?t u?t ru?t nhu mu?n khóc ,mái tóc dài x?a h? h?ng trên vai ,b? qu?n áo b?n ? nhà m?ng manh n?a nhu che kín ,n?a nhu mu?n khoe h?t nh?ng báu v?t c?a dàn bà ,b? vú to tròn nhu mu?n b?t tung cái áo ,hai d?u vú h?n r? qua l?p áo mong manh nhu hai h?t d?u ,m?i khi Phu?ng khom ngu?i ch?ng tay lên hai chân nàng ,cái áo tr? xu?ng Tuân nhìn th?y d?n b?ng c?a nàng bên trong da th?t Phu?ng tr?ng ng?n , ng?i xu?ng bên c?nh nàng nói chuy?n dùi Tuân ch?m vào dùi Phu?ng da th?t dàn bà mát ru?i ru?i ,con c?c c?a Tuân ng?ng d?n lên ,dua tay nó vu?t ve b? vai c?a Phu?ng ,nàng c? tình ng?i sát vaò Tuân hon n?a nhu mu?n n?m g?n trong vòng tay c?a Tuân ,m?t nàng nhìn xu?ng ph?n du?i c?a th?ng con trai ,c?c u c? l?n d?n theo bàn tay ve vu?t ,cái c?c ?y nó c? vuon dài ra ,m?m cu?i d?c th?ng Phu?ng làm nhu vô tình v?a nói chuy?n Phu?ng v?a v? v? dùi c?a Tuân bàn tay nàng c? vu?t ve theo dùi nó ,cái qu?n lót c?a Tuân bây gi? tr? nên quá ng?n con c?c c?a nó c? ngh?ng lên cao không cách nào k?m ch? du?c ,cái d?u kh?t d? h?n tròn to nhu c?c n?m nhô ra kh?i qu?n lót ,bàn tay c?a Tuân h?n h?c x?c x?o trong áo Phu?ng ,bóp bóp c?p vú m?m c?a nàng hai ngón tay Tuân xe xe núm vú , cái núm c?ng lên t? t? nhu h?t d?u ,m?t Phu?ng nhìn th?y d?u c?c c?a Tuân nàng s?ng s? ,cái d?u kh?t d? h?n ch? không nâu nâu nhu c?c ông Tâm ,bên du?i th?ng Tuân còn có s? 1 cái khoen ngay du?i thân c?a con c?c ,trên d?u c?c nu?c d? ra nh? nh? tr?ng trong long lanh nhu gi?t su?ng ,Phu?ng l?y ngón tay vân ve ngay d?u kh?t Tuân ru?n ngu?i ,nó ôm nàng ch?t hon vuon tay c?i cái áo c?a nàng v?t sang bên c?nh ,Tuân v?c d?u xu?ng bú vú nàng nó li?m vòng vòng vú h?t bên này sang bên kia ng?m cái núm vú vào mi?ng Tuân nút chùng ch?c ,ch?ng tay ng? ngu?i ra giu?ng Phu?ng th? dài khoan khoái,nh?m dít lên cao cho Tuân d? tu?t qu?n ,cái qu?n du?c tu?t mau l? .l?n nàng phoi bày ra tru?c m?t Tuân nh?ng c?ng lông l?n den thui ph? trên hai múi th?t ,dù d? du?c ông Tâm d? cho hai l?n nhung khi th?ng Tuân bóp vú nàng nu?c dâm trong l?n l?i ?a ra ,không bi?t t?i sao t? lúc l?y ch?ng du?c Thanh phá trinh ,Phu?ng c? nhu ng?a ngáy bên trong l?n ,nàng r?t d? h?ng tình ch? c?n nh?ng d?ng ch?m da th?t so qua là l?n nàng ?a nu?c dâm ,ngón tay Tuân d? ch?t ch?t ra vào trong l?n Phu?ng kêu chem chép ,banh hai chân nàng dang r?ng Tuân g?c d?u vào háng Phu?ng nó b?t d?u bú l?n nàng lu?i Tuân ng? ngo?y bên trong l?n mang d?n nh?ng su?ng khoái cho Phu?ng ,nàng c?t ti?ng rên r?

nang dau thoi nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!