Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

11.3K 5 3

BÀI 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

·      Nội dung bài học:

1.    Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ heo quy định của pháp luật, quyết định kỉ luật, khi cho rằng, quyế định hay hành vi đó rái pháp luật, xâm phạm Quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người khiếu nại có thể đến khiếu nại trực tiếp hay giữ đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật

2.    Quyền tố cáo là quyền của công dân, báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hẩm quyền biết về 1 vụ, việc vụ phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại đến lơi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Người tố cáo có thể giữ đơn hay trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật vs cơ quan, tổ chứ, cá nhân có thẩm quyền 

3.    Quyền khiếu nại và tố cáo là 1 trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và các băn bản pháp luật. Công dân khi thực huiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng 

4.    Nhà nước nghiêm cấm việc trẻ thù người khiếu nại, tố cáo hay lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác

* Tư liệu tham khảo:

*Hiến pháp năm 1992:

Điều 74

Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo vs cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội hay bất cứ cá nhân nào

Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan, nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định

Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phảo được kịp thời xử lí nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi hường về vật chất và phục hồi danh dự

Nghiêm cấm trả thù người khiếu nại, tố cái hay lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vu khống, vu cáo làm hại người khác

*Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi, bổ sung năm 2005)

Điều 4

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo quy định của pháp luật

Điều 30

Người khiếu nại lần đầu phảo khiếu nại vs người đã ra quyết định hành chính hay cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Điều 31

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hay biết được có hành vi hành chính

Điều 33

1.    Trong TH việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại ; tên, địa chỉ của người khiếu nại ; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại  nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải di người khiếu nại kí tên

2.    Trong TH người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ có trách nhiệm phảo hướng dẫn nguòiw khiếu nại viết thành đơn hay ghi lại nội dung theo qui định tại khoản 1 điều này, có chữ kí của người khiếu nại

3.    Trong TH việc khiếu nại đc thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diệb phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của vuệc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện teho đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

Giáo dục công dân lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!