Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích cộng đồng.

11.6K 5 3

BÀI 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG 

·      Nội dung bài học:

1.    Tài sản của Nhà nước gồm đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, phần vốn về tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội... cùng các tài sản mà pháp luật quy định là của nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí

    Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.    Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hay sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí 

3.    Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản nhà nước) ; tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

* Tư liệu tham khảo

*Hiến pháp năm 1992:

Điều 17 (trích)

Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình... cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân

Điều 78

Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

*Bộ luật hình sự

Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (trích)

1.    Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lí tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ 50m đồng đến dưới 200m đồng thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Giáo dục công dân lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!