Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

17.7K 11 5

BÀI 16: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

·      Nội dung bài học:

1.    Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối vs tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản gồm:

-       Quyền chiếm hữu là quyền trực iếp năm giữ, quản lí tài sản

-       Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi ừ các giá rị sử dụng tài sản đó

-       Quyền định đoạt là quyền quyết định đối vs tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứ bỏ

Công dân có quyền sở hữu về hu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, ư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế 

2.    Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và Nhà nước. Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật. Khi vay, nợ phải rả đầy đủ, đúng hẹn. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải rả lại cho chư sở hữu, nếu làm hỏng, phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản, nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi hường theo quy định của pháp luật

3.    Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân

·      Tư liệu tham khảo:

*Hiến pháp năm 1992:

Điều 58(trích)

Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liẹu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hay trong tổ chức kinh tế khác

*Bộ luật Dân sự năm 2005:

Điều 169. Bảo vệ quyền sở hữu (trích)

1.    Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ

2.    Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối vs tài sản của mình

Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kì người nào có hành vi xâm phạm quyển sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật

Giáo dục công dân lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!