Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

15.2K 14 2

BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

·      Nội dung bài học:

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Pháp luật nước ta có những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình như sau:

1.    Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà:

-       Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con ; không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc pham con, bắt buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức.

-       Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháy không có người nuôi dưỡng.

2.    Quyền và nghĩa vụ của con, cháu:

     Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà ; có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.

3.    Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

4.    Những quy định trên nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chúng ta phải hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình đối với gia đình.

·      Tư liệu tham khảo:

*Hiến pháp năm 1992:

Điều 64:

Gia đình là tế bào của xã hội. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con.

*Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000:

Điều 2: Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình (trích)

4/ Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội ; con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà ; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

5/ Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú.

*Danh ngôn: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”. Hồ Chí Minh.

Giáo dục công dân lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!