ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

181K 195 122

ÀĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?

Trả lời

Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người

Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại

Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:

- Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng VN; tư tưởng HCM cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của đảng và dân tộc VN

- Hai là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác-Lênin, giá trị văn hoá dân tộc,tinh hoa văn hoá nhân loại

- Ba là nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng VN

- Bốn là giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: soi đường thắng lợi cho cách mạng VN; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc

Câu 2: Phân tích bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM?

Trả lời

HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động

- Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

+ Phong kiến đang trên đà suy thoái, triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội đối ngoại bảo thủ, phản động, thực hiện bế quan toả cảng. Làm cho đất nước ta đã suy yếu càng trở lên suy yếu hơn không tạo đủ tiềm lực để có thể chống đỡ các thế lực xâm lăng nước ngoài

+ Vào năm 1858 thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Các cuộc khai thác của thực dân Pháp khiến cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hoá, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giả phóng dân tộc VN đầu thế kỷ XX

+ Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu nho học tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới. Song chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập của Phan Bội Châu đã thất bại. Chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến bộ", khai thông dân trí,nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà lần lần tính chuyện giải phóng...của Phan Chu Trinh cũng không thành công

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!