Đường lối kháng chiến chống Mỹ

9.7K 2 4

Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng.

Thể hiện qua 2 NQTW 11 (3/1965) và NQTW 12 (12/1965).

HN đã phân tích một cách đúng đắn thế và lực giữa ta và địch, khẳng định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của dân tộc ta.

- HN kết luận: quân Mỹ ò ạt vào miền Nam, tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh tăng nhiều, gây cho ta nhiều khó khăn lớn, nhưng so sánh lực lượng và địch căn bản không thay đổi lớn vì thế cách mạng miền Nam vẫn giữ thế vững, phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công.

- Nhiệm vụ chung: động viên lực lượng cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành CMDTDC trong cả nước, tiến tới thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

- Phương châm chiến lược chung: đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Trên cơ sở quán triệt và vận dụng phương châm đánh lâu dài, cần phải có gắng cao độ, tập trung lực lượng của cả 2 miền để tranh thủ thời cơ, giành thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn trên chiến trường mièn Nam.

- Phương châm đấu tranh: đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, nhưng đấu tranh quân sự ngày càng có tác dụng quyết định trực tiếp, triệt để vận dụng 3 mũi giáp công, đẩy mạnh chiến tranh chính trị và ngoại giao, tranh thủ cao độ sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới.

- Xây dựng Đảng: tăng cường công tác tư tưởng và tổ chức, kiện toàn sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng.

* Đối với miền Bắc:

- Kịp thời chuyển hướng kinh tế cho phù hợp với tình hình có chiến tranh phá hoại, đảm bảo chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam nhưng vẫn phù hợp phương hướng lâu dài của CNHXHCN và đảm bảo yêu cầu mức sống của nhân dân.

- Tăng cường nhanh chóng lực lượng quốc phòng cho kịp với sự phát triển tình hình có chiến tranh trong cả nước, cố gắng hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại do địch gây ra. Nắm phương châm dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự viện trợ của các nước XHCN.

- Ra sức chi viện cho miền Nam tới mức cao nhất để đánh bại địch ngay trên chiến trường miền Nam.

- Kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức đi đôi với chuyển hớng kinh tế và tăng cờng quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới.

=> NQTW 11,12 là những văn kiện quan trọng, quyết định trong giai đoạn phát triển cao của cuộc đấu tranh.

Đường lối kháng chiến chống MỹĐọc truyện này MIỄN PHÍ!