ban tin 360 do the thao

502 0 0

Ba?n tin 360º thê? thao

Xin ki'nh cha'o quy' vi? va' ca'c ba?n, chu'ng ta dang ga?p nhau trong ba?n tin 360 dô? thê? thao trên kênh VTV3 cu?a da'i truyê'n hi'nh Viê?t Nam. Thêm mô?t nga'y la?i thêm nhu~ng su? kiê?n, thêm nhu~ng câu chuyê?n, thêm nhu~ng nguo'i ba?n va' thêm nhu~ng giây sô'ng dô?ng cu'ng vo'i thê' gio'i thê? thao, tâ't ca? nhu~ng su? kiê?n, câu chuyê?n va' nhân vâ?t da'ng chu' y' se~ lâ'n luo?t duo?c chu'ng tôi gio'i thiê?u to'i quy' vi? va' ca'c ba?n trong 3 phu't sôi dô?ng cu?a chuong tri'nh. Nhi?p dâ?p 360 dô? thê? thao se~ ba't dâ'u ngay tu' lu'c na'y vo'i nhu~ng diê?m nhâ'n sau dây.  

-1 lê~ tô?ng kê't kha'c thuo'ng cu?a mô?t mu'a gia?i hiê'm co' cu?a bo'ng da' Viê?t Nam, va' trâ?n thua tha?m khô'c cu?a manchester united se~ la' nô?i dung chi'nh cu?a tô'i nga'y hôm nay, nhung chu'ng tôi cu~ng xin diê?m qua nhu~ng tin thê? thao da'ng chu' y' kha'c.

Vê' trâ?n dâ'u giu~a Viê?t Nam va' Uzbekistan du' ca'c câ'u thu? Viê?t Nam mo? ti? sô' a'p da?o vê' sô' co hô?i an ba'n, nhung thâ'y tro' HLV Falko Goetz chi? gia'nh duo?c 1 diê?m i't o?i truo'c U23 Malaysia, va' tuô?t mâ't chu'c vô di?ch VFF Eximbank Cup 2011 va'o tay Uzbekistan, ho'a 1-1 la' kê't qua? qua' thâ't vo?ng cho U23 Viê?t Nam khi da~ bo? lo~ co hô?i dê? gia'nh chiê'n tha'ng, ca'c câ'u thu? chu? nha' da~ la'm tâ't ca? nhu~ng gi' co' thê? nhung trong mô?t nga'y thi dâ'u qua' vô duyên ho? chi? da'nh duo?c 1 diê?m va' dê? vuô?t mâ't chu'c vô di?ch râ't da'ng tiê'c.

Co'n bâ'y gio' chu'ng tôi xin duo?c no'i dê'n lê~ tô?ng kê't ma' gia?i bo'ng da' VN 2011 buô?i lê~ du? kiê'n ko cho pho'ng viên tham du? nhung bâ't ngo' da~ xa?y ra khi chu? ti?ch cu?a CLB HN ACB Nguyê~n du'c Kiên da~ nghi? dê? ca'c pho'ng viên va'o theo do~i vo'i ly' do la' " chu'ng ta ko lam gi' sai ca? ma' pha?i giâ'u giê'm ca?" tu' do' cuô?c ho?p tô'ng kê't duo?c thâ'y hi'nh a?nh cu?a Vilich duo'i go'c nhi'n cu?a Bâ'u Kiên, mô?t hi'nh a?nh kha'c xa so vo'i ba?n tô?ng kê't duo?c thâ'y cu?a ban tô? chu'c gia?i. Bâ'u kiên da~ chi? tri'ch tha?ng BTC cu~ng nhu dô?i ngu~ tro?ng ta'i da~ la'm ko tô't nhiê?m vu?i cu?a mi'nh trong mu'a gia?i.

- Chu'ng ta cu'ng dê'n vo'i tin thê? thao quô'c tê'. Gia?i quâ'n vo?t my~ mo? rô?ng va'o dêm qua da~ ko co' trâ?n na'o diê~n rado tro'i tiê'p tu?c mua.

Vê' trâ?n dâ'u giu~a Manchester United va' manchester city thi' co' le~ nguo'i gia'u tri' tuo?ng tuo?ng nhâ't cu~ng ko thê? ngo' la' manchestedunited la?i tha?m ba?i 1-6 truo'c manchested city ngay trên sân Old tranfford, ca'c câ'u thu? da't gia' cu?a manchested city da~ da?y cho dô?i bo'ng cu'ng tha'nh phô' 1 ba'i ho?c thi'ch da'ng, trong do' Balotelli va' Dzeko lâ?p cu' du'p.

-Va' câu chuyê?n thu' vi? ma' chu'ng tôi gu?i to'i ca'c ba?n lâ'n na'y la' vê' HLV fêli'c magac ông la' HLV da~ tu'ng dâ~n da't nhiê'u CLB Bundes Liga nhâ't, Fêli'c magac da~ tu'ng ba't câ'u thu? wônbucs pha?i ho?c ca'c lo'p nâ'u an do mô?t dâ'u bê'p danh tiê'ng ta?i beclin gia?ng da?y va' vo'i ly' do dua ra râ't ho?p ly' la' dê? giu'p ca'c câ'u thu? hiê?u dâu la' loa?i thu'c an co' lo?i cho su'c kho?e cu?a ho? trong do'i sô'ng ha'ng nga'y, co' thê? vo'i diê'u na'y thi' ca'c câ'u thu? co' thê? ko ha'i lo'ng nhung cha'c cha'n ca'c ba' vo? cu?a ho? thi' se~ vô~ tay nhiê?t liê?t khi chô'ng cu?a mi'nh co' thê? nâ'u an ra tro'.

- Vâng nhu~ng câu chuyê?n bên lê' thu' vi? vê' HLV Fêlic magac 1 vi? HLV no'ng ti'nh va' kha't khe cu~ng da~ khe'p la?i ba?n tin 360 dô? thê? thao nga'y hôm nay cu?a chu'ng tôi ca'm on su? quan tâm cu?a quy' vi? va' ca'c ba?n. Chu'c ca'c ba?n co' 1 nga'y nghi? cuô'i tuâ'n thu' vi?. 

Xin cha'o ta?m biê?t va' he?n ga?p la?i o? nhu~ng ba?n tin lâ'n sau.

ban tin 360 do the thaoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!